X
تبلیغات
رایتل
نقدی بر هیاهوی تبلیغاتی ضد سپاه پاسداران
سخنان فرمانده کل سپاه در جمع مسئولین بسیج دانشجویی مبنی بر حمایت سپاه و بسیج از اصولگرایی با واکنش های متفاوتی مواجه گردید. برخی از گروه های سیاسی و رسانه های وابسته به آنها، با استناد به بخش هایی از اظهارات سردار جعفری، این سخنان را به منزله حمایت سپاه از یک جریان سیاسی دانسته و بر این اساس، سپاه را به وارد شدن در صحنه سیاست و رقابت های سیاسی بین جناح ها و جریان های سیاسی متهم ساختند. در هفته گذشته بیشتر روزنامه های دوم خردادی با بهانه قرار دادن سخنان فرمانده سپاه، این جهت گیری سپاه را بر خلا‌ف وصایای حضرت امام(ره) ارزیابی کرده و با یادداشت ها و تحلیل های گوناگون نسبت به انحراف از خط امام هشدارها دادند.

دو نکته اساسی
در این زمینه دو نکته اساسی باید مورد توجه همه علا‌قه مندان و دلسوزان انقلا‌ب اسلا‌می و پیروان امام(ره) قرار گیرد.
1- سردار جعفری چند روز پس از سخنرانی در همایش مسئولا‌ن بسیج دانشجویی دانشگاه ها و با توجه به بازتاب ها و واکنش های انجام شده از سوی یک جریان خاص سیاسی، با صراحت اعلا‌م کرد از سخنانش برداشت صحیحی انجام نشده و آنچه بیان شده هرگز به منظور حمایت از یک جناح سیاسی نبوده است. فرمانده کل سپاه حمایت سپاه از اصولگرایی به عنوان یک تفکر و اندیشه بنیادی را بر اساس رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، وظیفه سپاه اعلا‌م کرد و گفت این حمایت به معنای دفاع و یا حمایت از یک جناح و حزب سیاسی نمی باشد.

دلسوزی یا سوءاستفاده
2- بیشترین هیاهوها و جنجال های رسانه ای طی هفته گذشته در مورد اظهارات سردار جعفری و موضع گیری این رسانه ها مبنی بر نادیده گرفتن وصایا و دیدگاه های حضرت امام در خصوص عدم ورود نظامیان به عرصه سیاست، از سوی کسانی انجام شد که در طی سالیان گذشته بیشترین جفاها را نسبت به امام(ره) روا داشتند و یا در قبال حرکات امام زدایی در جامعه مهر سکوت بر لب زده بودند. این نکته بسیار جای تامل دارد که چگونه افرادی که سالیان متمادی خود بر حریم امام(ره) تاختند، اینک دلسوز امام(ره) شده و با سوءبرداشت از سخنان کسی که با یک عمر مجاهدت تبعیت خود را از امام و رهبری به اثبات رسانده، فریاد وا اماما سرمی دهند. با توجه به آنچه گذشت، پاسخ به این سوال ضروری است که چرا سپاه از تفکر اصولگرایی حمایت می کند؟

گفتمان اصولگرایی، یعنی گفتمان انقلا‌ب
اکنون در جامعه دو جریان سیاسی عمده و فعال وجود دارد. یک جریان موسوم به دوم خرداد و مدعی اصلا‌ح طلبی بوده و جریان دیگر اصولگرایان هستند. هر دو جریان دارای نوعی دسته بندی های درونی براساس سلا‌یق مختلف و دیدگاه های متفاوت می باشند. تفکر اصولگرایی که یک تفکر ناب در تاریخ مبارزات ملت ایران در دوران معاصر است، طی سالیان اخیر با این عنوان موقعی برجسته گردید که اصول اساسی و بنیادی انقلا‌ب اسلا‌می و نظام جمهوری اسلا‌می مورد هجوم واقع گردید. در واقع این تفکر با این عنوان (اصولگرایی)، واکنشی بود به هجمه ها و مخالفت ها و کینه توزی ها علیه انقلا‌ب اسلا‌می و دستاوردهای آن که از سوی برخی از احزاب و گروه های سیاسی در سال های گذشته در کشور انجام شد. تفکر اصولگرایی با این تعریف یعنی تفکر انقلا‌ب اسلا‌می و گفتمان اصولگرایی، یعنی گفتمان انقلا‌ب اسلا‌می که دایره آن تمام نیروهای مومن و وفادار به انقلا‌ب اسلا‌می و آرمان های والا‌ی حضرت امام(ره) را دربر می گیرد.

براین اساس بدیهی است که سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌می به عنوان نهاد و سازمانی که فلسفه وجودی آن دفاع و پاسداری از انقلا‌ب اسلا‌می و دستاوردهای آن می باشد، در چنین شرایطی حمایت از تفکر اصولگرایی را یک وظیفه قطعی برای خود تلقی کند. اگر سپاه از تفکر اصولگرایی به عنوان یک اندیشه بنیادی حمایت نکند، پس از چه چیزی حمایت کند؟ اگر در تفکر اصولگرایی، اسلا‌می به عنوان یک دین جامع، قانون اساسی، امام(ره)، ولا‌یت فقیه و رهبری از اصول اساسی و بنیادین تلقی می شود و این تفکر و اندیشه به دنبال حفظ این اصول و حرکت بر مبنای این اصول می باشد، آیا سپاه و بسیج غیر از تلا‌ش برای حفظ همین اصول وظیفه مهم دیگری دارند؟

چرا به سپاه خرده می‌گیرند؟
اگر کسانی به سپاه خرده بگیرند که چرا شما از تفکر اصولگرایی حمایت می کنید، باید از آنان سوال کرد که شما اول نسبت خود را با این اصول و تفکر اصولگرایی مشخص کنید. اگر آنان این اصول را قبول داشته باشند، سوال آنان بی مورد است. زیرا این سوال مانند سوال کسی است که انقلا‌ب اسلا‌می و آرمان های آن را قبول داشته باشد و به سپاه خرده بگیرد و اعتراض کند که چرا شما از انقلا‌ب اسلا‌می و دستاوردهای آن دفاع می کنید؟

اما اگر کسانی این اصول را قبول ندارند و به سپاه خرده می گیرند و اعتراض می کنند که چرا شما از اصولگرایی حمایت می کنید، نمی توان به آنها اشکال گرفت که چرا شما این سوالا‌ت را مطرح می کنید، زیرا احزاب و گروه های سیاسی بالا‌خره باید به نوعی اعلا‌ن دیدگاه و موضع بنمایند. لکن آنان در اعتراض به سپاه حق ندارند سپاه را متهم به عدول از امام کرده و اینگونه تبلیغ کنند که سپاه برخلا‌ف وصایای امام(ره) وارد دسته بندی های سیاسی شده است. آنان خود دچار انحراف از مسیر امام(ره) شده و چون انحراف خود را نمی بینند یا نمی خواهند ببینند و یا تلا‌ش می کنند دیگران متوجه این انحراف نشوند، انحراف را به دیگران نسبت می دهند.

سوابق مدعیان امروز
برای اثبات این نظریه، کافی است سابقه برخی از این افراد و گروه های سیاسی و رسانه های گروهی وابسته به آنها یعنی روزنامه های زنجیره ای که طی هفته گذشته فریاد وا اماما سردادند را در طی سال های 1376تا1384 بررسی کنیم. یک مطالعه اجمالی بر روی این سوابق نشان می دهد که اینها تا چه اندازه به امام(ره) و آرمان های او وفادار بوده و هستند. این بررسی اجمالی نشان می دهد آنهایی که این روزها بیشترین جنجال ها را به پا کردند، در سال های مذکور، تمامی اصول بنیادی در تفکر اصولگرایی را به چالش کشیده و به زیر سوال بردند.

اگر کسانی این نظر و دیدگاه را قبول ندارند به تاریخ و اسناد در آرشیوها مراجعه کنند و ببینند بعد از دوم خرداد که عده ای پیام آن را یک <نه بزرگ به گذشته> اعلا‌م کردند، در روزنامه های زنجیره ای و در محافل گوناگون چه مسائلی را مطرح ساختند. بررسی کنند و ببینند وقتی که پس از دوم خرداد شعار جامعه مدنی سر داده شد، در روزنامه های زنجیره ای و در همایش ها جامعه مدنی را که آرزوی تحقق آن را داشتند، چگونه تعریف کردند؟ پس از شعار جامعه مدنی، توسعه سیاسی مطرح شد. بررسی شود که در آن سال ها دوم خردادی‌ها تحت شعار توسعه سیاسی دنبال چه نوع تحولا‌ت اساسی و بنیادی در ایران بودند و این تحولا‌ت با انقلا‌ب اسلا‌می و آرمان های حضرت امام(ره) چه نسبتی داشت؟ و پس از شعار توسعه سیاسی، شعار اصلا‌حات سرداده شد. به راستی این اصلا‌حات تعریف ناشده، چه نسبتی با انقلا‌ب اسلا‌می و آرمان های امام(ره) دارد.

ذکر برخی موارد
کسانی که امام(ره) و انقلا‌ب اسلا‌می و نظام جمهوری اسلا‌می را به خوبی می شناسند، به درستی درک می کنند که راه طرفداران جامعه مدنی، توسعه سیاسی و اصلا‌حات به قرائت دوم خردادی ها تا چه اندازه با راه امام فاصله دارد. برای کسانی که حافظه ضعیف دارند و ممکن است گذشته را به راحتی فراموش کرده باشند، فقط جملا‌تی از سخنان و یا نشریات دوم خردادی ها را از باب یادآوری مورد اشاره قرار می دهیم:

1- اکبر گنجی از پرچمداران جامعه مدنی در سال های 77-76: <جامعه مدنی ولا‌یت مطلقه فقیه را نمی خواهد. حتی ولا‌یت را نمی خواهد چه رسد به مطلقه. ما احتیاج به رهبر نداریم، مگرمردم یتیمند که پدر بخواهند؟ فاشیست ها به دنبال پدر می گردند.>

2- اکبر گنجی: <ولا‌یت فقیه نه از اصول دین است نه از فروع دین و هیچ دلیلی بر آن اقامه نشده است.( >کیان، فروردین77)

3- امیر خرم: <ولا‌یت فقیه یعنی حکومت توتالیتر و ضدمردمی.( >همشهری، 19/6/77)

4- ابراهیم یزدی: <جامعه ولا‌یی انحصارگر و مستبد است و ارزشی برای توده ها قائل نیست.( >پیام هاجر، ش233، فروردین و اردیبهشت77)

5- محسن کدیور: <فقیه به انتخاب مردم مشروعیت حکومت پیدا می کند و پس از انتخاب هم، وکیل مردم است نه ولی مردم.( >صبح امروز، دی77)

6- عبدالله نوری: <ولا‌یت انتصابی امری غیرقابل فهم است و اشکالا‌ت و تناقضات عدیده ای دارد.( >راه نو، شهریور77)

7- یوسفی اشکوری: <فقیه چون معصوم نیست، هرگز وجوب تبعیت ندارد. مبانی وجوب اطاعت از فقیه کدام است؟( >آبان 1377)

8- هفته نامه آبان: <تاریخ مصرف نظرات سیاسی امام خمینی(ره) گذشته و مربوط به دوران ماقبل مدرن و زاییده افکار عامیانه و قدیمی است.> 211/6/78)

9- هفته نامه آبان: <ولا‌یت فقیه یعنی خودکامگی و توسعه سیاسی نفی خودکامگی است.> 100/5/77)

10- سروش: <انقلا‌ب ما براساس اسلا‌م اسطوره ای بنا شد، نه اسلا‌م عقلا‌نی.( >نشاط، 5/3/78)

11- محسن کدیور: <تبعیت از بزرگان خصیصه جوامع عقب افتاده است.( >صبح امروز، 31/1/78)

12- نشریه جامعه سالم: <در زمان شاه ما قوانین بسیار مترقی تر از الا‌ن داشتیم.( >شماره38)

13- نقیب زاده: <روحانیت جماعتی ساده دل و فریب خورده اند و تحلیل سیاسی ندارند.( >توانا، ش94، مرداد78)

14- سروش: روحانیت ما همیشه عوام زده و دنباله رو عوام بوده اند.( >نشاط، 5/3/78)

15- روزنامه صبح امروز حجاریان: <امروز نزدیک ترین مفهوم به کلمه عاشورا در ذهن ما شهادت است.... جامعه ما هنگامی که در میان خشونت و جنگ گرفتار آمد، بی شک نگاهی خشونت آمیز به این واقعه روا می دارد.> 55/2/78)

16- روزنامه همشهری کارگزاران: <اشهد انک قد اقمت الصلا‌ه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر> مربوط به گذشته است و به جای این زیارتنامه مطالب حاوی آزادی بگذارید.> 55/2/78)

17- روزنامه صبح امروز حجاریان و جبهه مشارکت: <اجرای حکم ارتداد با حقوق انسانی منافات دارد و دفاع از مقدسات نیست.> 88/7/78)

18- روزنامه عصر آزادگان مشارکت: <قوانین شرعی درمورد زنان ظالمانه است.> 144/11/78)

19- نشریه راه نو: <در دنیای امروز با صدور احکام شرعی وخیال پردازی نمی توان از ورود و نفوذ تمدن و فرهنگ غرب به درون جامعه جلوگیری کرد.> 244/5/77)

20- روزنامه صبح امروز: <دامنه تساهل، امور جنسی و همجنس بازی را نیز فرا می گیرد. این امور مردود است، ولی نباید ممنوع باشد.> 122/8/78)

21- نشریه راه نو: <پیامبر و ائمه فقط در برهه ای از زمان صلا‌حیت مرجعیت را داشته اند.> 33/5/77)

22- روزنامه صبح امروز: <پیامبر رفت و هیچ فردی را به جانشینی خود انتخاب نکرد. امام حسین(ع) جانشین پدر خود نبود.> 233/8/78)

اگر این نوشتار اجازه می داد این رقم از 1000 فراتر می رفت. جملا‌ت بالا‌ نشان می دهد که پیام دوم خرداد یعنی چه؟ این جملا‌ت نشان می دهد جامعه مدنی، توسعه سیاسی و اصلا‌حاتی که در دوره دوم خرداد عده ای دنبال آن بودند یعنی چه؟ اکبر گنجی که در آن دوران وی را مشارکتی ها و دیگران جلو انداخته بودند تا حرف های دلشان را بزند در آلمان با صراحت به خبرنگار اشپیگل گفت، اصلا‌حاتی که در ایران دنبال می شود به این معنا است که از این پس خمینی را باید در تاریخ دید. بنابراین خیلی روشن است که چرا سپاه باید از اصولگرایی دفاع بکند و باز هم روشن است که چرا دوم خردادی ها این دفاع را به معنای ورود سپاه به سیاست ارزیابی می کنند.
افزایش بهای کاغذ در آستانه انتخابات
با تغییر نکردن نوع تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، طبق روال تمام انتخابات‌ها تقاضا برای کاغذ زیاد شده و به تبع آن جرقه‌های افزایش قیمت کاغذ هم زده شده ولی مسوولان صنفی خبر از واردات مناسب کاغذ و نبود کمبود در این زمینه و قول کنترل بازار می‌دهند.
به گزارش ایسنا، قیمت کاغذ پرمصرف تحریر 70 گرمی که تا دو هفته پیش‌بندی 25 هزار تومان بود در روزهای اخیر به 27 هزار و 500 تومان افزایش یافته است.
کاغذ تحریر 80 گرمی هم که بندی 35 هزار تومان بود در روزهای اخیر به 40 هزار تومان رسیده بود که البته این قیمت کاهش یافته و امروز به 36 هزار و 500 تومان رسیده است.
اعلام خبر توزیع کاغذهای 70 و 80 گرمی از سوی وزارت بازرگانی سیر صعودی قیمت‌ها را تا حدی کنترل کرده و به گفته فعالان بازار کاغذ، اگر این کاغذها توزیع شود بازار به وضعیت عادی خود برمی‌گردد.
داود رحیم‌زاده، رییس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران با تایید این افزایش قیمت‌های اخیر به ایسنا گفت: البته این افزایش قیمت‌ها بحرانی نیست ولی قصد داریم همین میزان را هم با همکاری بخش خصوصی و دولت کنترل کنیم.
رییس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران تاکید کرد: به اندازه کافی کاغذ برای ایام تبلیغات انتخاباتی و سال نو توسط واردکنندگان بخش خصوصی و وزارت بازرگانی تامین شده است و به هیچ عنوان جای نگرانی وجود ندارد.
رحیم‌زاده ادامه داد: در روزهای آینده با توزیع کاغذ توسط اتحادیه قیمت‌ها تعدیل خواهد شد و با کاهش نسبی قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم بود و به این وسیله جو روانی افزایش قیمت‌ها هم از بین خواهد رفت.
در این زمینه همچنین محسن دولتی، نایب رییس سابق اتحادیه هم اعلام خبر توزیع کاغذ 4 Aتوسط اتحادیه در روزهای آینده را باعث جلوگیری از روند صعودی و همچنین کاهش قیمت‌ها دانست و گفت: قرار است طی هفته آینده کاغذهای 80 و 70 گرمی 4A که بیشترین مصرف را در این ایام دارد، توزیع شود که این موضوع می‌تواند باعث آرامش بازار شود.
تعداد زیاد کاندیداها اصلاح طلبان را به دردسرانداخت
فاطمه کروبی گفت: ازدیاد کاندیداهای اصلاح طلب باعث شده که برای انتخاب لیست، ما با مشکل مواجه شویم.
سخنگوی ائتلاف مردمی دوم خردادیها گفت: شورای نگهبان، صلاحیت بیشتر نامزدهای ائتلاف مردمی اصلاحات و حزب اعتماد ملی را تأیید کرده است.
فاطمه کروبی با تشکر از اقدام خوب شورای نگهبان در بررسی مجدد و توأم با دقت صلاحیت نامزدهای مجلس هشتم تصریح کرد: سخنان برخی اصلاح طلبان را که می گویند شورای نگهبان، فضای رقابتی، بوجود نیاورده است، قبول نداریم، چون ما به قدری نامزد صلاحیت شده داریم که نمی دانیم کدام یک را برای فهرست انتخاباتی خود، انتخاب کنیم.
تا این حد که افراد تأیید شده اند راضی کننده است
در همین حال مهدی کروبی هم اعلام کرد: تا این حد که افراد تأیید شده اند راضی کننده است و به نظر می رسد برخی افراد دیگر هم تأیید صلاحیت خواهند شد.
دبیر کل حزب اعتماد ملی که در حاشیه مراسم ترحیم حجت الاسلام توسلی با خبرنگاران گفت وگو می کرد ضمن اعلام این مطلب افزود: انتظار داریم افراد شاخص تری تأیید شوند.
مهدی کروبی در پایان گفت: همه باید در چارچوب قانون عمل کنند، وقتی در چارچوب قانون عمل شود فضای رقابتی ایجاد خواهد شد.
پیشنهاد انصراف نامزدهای اصلاح طلب تصویب نشد
سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان هم گفت: در جلسه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان برخی این پیشنهاد را مطرح کردند که هر نامزدی که بعد از سوم اسفند تأیید صلاحیت شد، از نامزدی انصراف دهد.
به گزارش ایسنا عبدالله ناصری ضمن اعلام این مطلب افزود: این پیشنهاد به تصویب نهایی نرسید اما از اقبال خوبی برخوردار بود.
ناصری ادامه داد: یکی از دیگر پیشنهادها این بود که لیست حداقلی با کمترین ریسک بسته بشود و کسانی که امکان رأی آوردن دارند، در لیست قرار بگیرند.
وی همچنین درباره احتمال حضور افرادی خارج از ائتلاف اصلاح طلبان در فهرست نهایی گفت: کاندیداهایی خارج از ائتلاف اصلاح طلبان که مشی اصلاح طلبی دارند و آقای خاتمی و اندیشه های ایشان را پذیرفته و در عین حال نفس ائتلاف را باور داشته باشند- اگرچه عضو ائتلاف اصلاح طلبان هم نباشند- در فهرست نهایی قرار خواهند گرفت.
انتخابات مجلس نیمه رایانه‌ای برگزار می‌شود
انتخابات مجلس شورای اسلامی به گفته عضو کمیته مخابرات مجلس به صورت نیمه رایانه ای برگزار خواهد شد.

دکتر احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه اجرای انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر استفاده از فناوری اطلاعات و IT در تمام جوامع پیشرفته یک اصل محسوب می شود. کشور ما هم جهت عقب نماندن از این قافله تصمیم گرفته که انتخابات مجلس را به صورت آزمایشی و نیمه رایانه ای برگزار کند.

وی اضافه کرد : همان طور که می دانید ثبت نام از کاندیداهای مجلس بیشتر به صورت اینترنتی انجام شد که این خود نقطه عطفی در بکارگیری از فناوریهای نوین در کشور و در زمینه انتخابات است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت : با تمهیداتی که توسط وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اندیشیده شده است، انتخابات به صورت نیمه رایانه ای برگزار می شود.

وی افزود : رای گیری به صورت دستی انجام می شود ولی بخشی از شمارش آراء به صورت رایانه ای و بخشی دیگر به صورت دستی انجام خواهد شد.

دکتر بزرگیان هدف از اجرای انتخابات نیمه رایانه ای در کشور را ایجاد فرهنگ سازی در زمینه استفاده از فناوریهای نوین دانست و افزود: با آماده سازی تمام زیرساختهای لازم و ایجاد فرهنگ سازی در بین عموم مردم در آینده نه چندان دور شاهد انتخابات کامل رایانه ای در کشور خواهیم بود.
مردم داوطلبان متخلف را معرفی کنند
رییس سازمان بازرسی‌کل کشور ازمردم خواست داوطلبان و یا هواداران متخلف برخی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار ستاد خبری ایرنا ویژه انتخابات، "محمد نیازی" در جمع خبرنگاران، گفت: مردم باید داوطلبان متخلفی راکه ازامکانات دولتی استفاده می‌کنند، معرفی کنند.

به‌گفته‌وی، سازمان بازرسی کل کشور به‌گزارش‌های ارائه شده مردمی به صورت ویژه رسیدگی خواهد کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور، گفت که‌این سازمان ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، ستاد ویژه انتخابات تشکیل داده که این‌گونه تخلفات را پیگیری می‌کند.

نیازی گفت: براساس ماده ‪ ۵۹‬قانون انتخابات ، استفاده از امکانات دولتی و اموال عمومی ممنوع است و جرم تلقی می‌شود و اگر کاندیداها یا طرفداران آنان از این امکانات استفاده کنند، طبق قانون تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

وی افزود: علاوه‌براینکه‌داوطلبان یا طرفداران آن‌ها باید خسارات بیت‌المال و اموال عمومی را جبران نمایند، مجازات نیز خواهند شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ، تاکید کرد این سازمان به‌طور ویژه به این مسایل رسیدگی خواهد کرد و متخلفین را مورد تعقیب قرارداده وبه‌مراجع قضایی برای اجرای مجازات معرفی می‌کند.
وعده‌های واهی برخی داوطلبان انتخابات، زننده است
" غلامحسین الهام " وزیر دادگستری ، اقدام برخی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دادن "وعده‌های واهی به مردم"، "زننده" دانست.

به‌گزارش خبرنگارستادخبری ایرنا ویژه انتخابات، وی روزسه‌شنبه درگفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: استفاده از این روش‌ها توسط برخی داوطلبان در کشور ریشه‌دار است.

سخنگوی دولت، گفت: این‌گونه رفتارها، عادت‌ها و تبلیغات نادرست با تربیت غلط سیاسی و اجتماعی برای گرفتن و یا دادن رای در جامعه شکل گرفته است و باید آموزش عمومی و نظارت لازم صورت گیرد.

" الهام" تصریح کرد : داوطلبان و کاندیداهای انتخابات باید به تذکرات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص عملکرد داوطلبان توجه داشته باشند.

وی همچنین باتاکید برفرهنگ‌سازی برای متوسل نشدن داوطلبان به‌این روش‌ها در انتخابات، گفت هر یک از قوا با توجه به اختیارات باید با از این گونه حرکت‌ها و اعمال داوطلبان جلوگیری کنند.
تبلیغات سوء‌دشمن، وظیفه رسانه‌ها را افزایش می‌دهد
"عبدالرسول دوران" رییس ستاد انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان یزد گفت : تبلیغات سوء و مغرضانه دشمنان برای مقابله با حضور مردم در انتخابات ، وظیفه خطیر رسانه‌های کشورمان را افزایش می‌دهد.


به گزارش ایرنا ، دوران ، روز سه‌شنبه در جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات استان یزد افزود: سایتهای مختلف و شبکه‌های دشمن هجوم گسترده‌ای را برای رسیدن به این هدف شوم آغاز کرده‌اند که باید رسانه‌های خبری ایران اسلامی با آگاهی کامل به خنثی‌سازی آن مبادرت ورزند.

وی با اشاره به حساسیت این دوره از انتخابات اظهار داشت: اطلاع رسانی به عنوان یکی از ارکان این همایش ملی ، باید بصورت جدی توسط مطبوعات محلی ، سایتها و خبرگزاری‌ها مورد توجه باشد.

اجرایی کردن منشور اخلاقی انتخابات ، برپایی جلسات هماهنگی مطبوعات و رسانه‌ها، روحانیون و علما،ائمه جمعه و جماعات، تمرکز اطلاع رسانی و تشکیل ستادخبری ویژه انتخابات در استان یزد از مواردمطرح‌شده دراین جلسه بود.
استان آذربایجان شرقی در بررسی صلاحیت‌ها، منطقی‌ترین استان بود
استاندار آذربایجان شرقی گفت:براساس اعلام وزارت کشور، آذربایجان شرقی در بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس و خبرگان رهبری،منطقی‌ترین استان کشور بوده است.

" محمد معمارزاده"روز سه‌شنبه درهمایش ائمه جمعه استان افزود: بررسی صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی و نظارتی استان منطبق بر قانون و شرع بوده و تمامی استعلام‌ها در چارچوب مراجع چهارگانه صورت گرفته است.

استاندارآذربایجان شرقی گفت: همه اقدامات برای برگزاری یک انتخابات خوب و پرشور در سطح استان فراهم و تدابیر لازم امنیتی نیز اتخاذ شده است.

معمارزاده گفت: برآوردهای اولیه حاکی از این است که در انتخابات روز ‪۲۴‬ اسفندماه، میزان مشارکت مردم این استان بیش از دوره‌های قبل باشد.

به گفته وی،دو هزار و ‪ ۸۰۰‬شعبه اخذ رای برای مجلس و به همین تعداد شعبه برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان و در مجموع پنج هزارو‪ ۶۰۰‬شعبه اخذ رای در سطح استان در نظر گرفته شده است.

از سه میلیون و‪ ۶۰۴‬هزارو‪ ۴۵۶‬نفر جمعیت آذربایجان شرقی، دو میلیون و ‪۳۵۰‬ هزار و ‪ ۳۵۲‬نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند.

آذربایجان شرقی ‪ ۱۹‬کرسی در مجلس شورای اسلامی و پنج کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد.
اعلام لیست پیشنهادی ائتلاف حزب‌الله به ائتلاف فراگیر اصولگرایان
دبیر ائتلاف حزب الله با اشاره به ارسال لیست پیشنهادی این ائتلاف به ائتلاف فراگیر اصولگرایان برای حوزه انتخابیه تهران، اسامی این لیست انتخاباتی را اعلام کرد.

حسین کنعانی مقدم فهرست پیشنهادی ائتلاف حزب الله به ائتلاف فراگیر اصولگرایان را به این شرح اعلام کرد:

1- دکتر حسین مظفر (نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)

2- دکتر محمد خوش چهره (نماینده مجلس )

3- دکتر سید محمد میر محمدی (نماینده مجلس و دبیر کل حزب تمدن اسلامی و رئیس فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس)

4- دکتر حسن غفوری فرد (نماینده مجلس )

5- حجت الاسلام ناصحی (کارشناس ارشد امور فرهنگی و سیاسی)

6- دکتر نفیسه فیاض بخش (نماینده مجلس هفتم)

7- دکتر حسین کنعانی مقدم (دبیر ائتلاف حزب الله و دبیرکل حزب سبز)

8- رضا طلائی نیک (نماینده مجلس و سخنگوی فراکسیون وفاق و کارآمدی و دبیر کل حزب توسعه و عدالت)

9- سردار محمد کوثری (از فرماندهان دفاع مقدس)

10- حجت الاسلام دعوتی (عضو موسس جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی)

11- دکتر قاسم سلطان آبادی (استاد دانشگاه و از فرماندهان دفاع مقدس )

12- مهندس سعید ابوطالب (نماینده مجلس )

13- دکتر سعید صادقی (از سرداران دفاع مقدس )

14- امیرعلی امیری (دبیر جبهه اتحاد ملی و عضو علی البدل شورای شهر تهران)

15- دکتر حمیدرضا کاتوزیان (نماینده مجلس هفتم)

16- دکتر فهیمه خان محمد زاده (دبیر کل پیروان حضرت زینب (س))

17- دکتر الهام امین زاده (نماینده مجلس هفتم)

18- دکتر عادل آذر (نماینده مجلس هفتم )

19- حجت الاسلام مجید انصاری ( نماینده سابق مجلس )

20- حجت الاسلام محمود دعائی ( نماینده سابق مجلس و مدیر مسئول روزنامه اطلاعات)

21- فاطمه کروبی (دبیر کل ائتلاف مردمی اصلاح طلبان)

22- حجت الاسلام دکتر محمد اشرفی اصفهانی (فرزند شهید محراب و استاد دانشگاه)

23- امیررضا خادم ( نماینده مجلس هفتم)

24- دکتر محمدرضا راه چمنی (پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه)

25- ابراهیم انصاریان (کارشناس ارشد حقوق بین الملل)

26- حجت الاسلام سید حسن شجاعی کیاسری (نماینده مجلس هفتم)

27- سهیلا جلودارزاده (نماینده مجلس)

28- خانم دکتر شیخ الاسلامی (دکترای علوم ارتباطات )

29- نادر طالب زاده (هنرمند، کارگردان ، محقق و سینماگر)

30 - دکتر حسین رویوران (کارشناس مسائل خاورمیانه ، فلسطین و لبنان)
افراد دو چهره ، صلاحیت ورود به مجلس را ندارند
حداد عادل تاکید کرد : باید مراقب بود اگر چنین افرادی ‌قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند نتوانند خدشه‌ای به جایگاه مجلس و نظام وارد کنند
قطعیت لیست جبهه متحد اصولگریان
دبیر اجرایی جبهه‌ متحد اصولگرایان گفت: با فهرست جبهه متحد اصولگرایان در تهران در نشست خبری هفتم اسفند بصورت رسمی اعلام می شود
نصب پوستر انتخاباتی بدون ذکر نام و عکس داوطلبان مجاز شد
رئیس ستاد انتخابات کشور از ابلاغ بخشنامه ای به استانداران ، فرمانداران حوزه های انتخابیه سراسر کشور مبنی بر مجاز بودن نصب تراکت ، پوستر و بنر توسط گروههای سیاسی بدون ذکر نام و عکس داوطلبان نمایندگی مجلس خبر داد.

علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر روز سه شنبه 30 بهمن ماه بخشنامه ای به کلیه استانداران، فرمانداران و حوزه های انتخابیه سراسر کشور از سوی وزارت کشور ابلاغ شد مبنی بر اینکه انجام هرگونه تبلیغات از جمله نصب تراکت، پوستر و بنر توسط سازمانها، نهادها، اقشار مختلف جامعه ، گروهها، جمعیت ها و احزاب قانونی بدون ذکر نام و عکس داوطلبان نمایندگی مجلس و صرفا جهت تشویق مردم برای حضور پرشور در انتخابات در اماکن مجازی که از سوی شهرداری ها با هماهنگی فرمانداران مشخص می شود، مجاز است.

افشار افزود: براساس این بخشنامه سازمانها ، نهادها و گروههای مختلف سیاسی می توانند از عصر روز سی ام بهمن به بعد با هماهنگی شهرداری ها اقدام به نصب این نوع تراکت ، پوستر و بنر کنند.

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر مغایرت این بخشنامه با وضعیت تبلیغات انتخابات مجلس هشتم با توجه به تصویب طرح دو فوریتی ممنوعیت چاپ عکس و پوستر گفت : متاسفانه بلاتکلیف ماندن طرح دو فوریتی ممنوعیت چاپ پوستر و عکس توسط داوطلبان نمایندگی مجلس ما را دچار مشکل کرده است.

رئیس ستاد انتخابات کشورتاکید کرد: دستورالعمل مقررات تبلیغات انتخاباتی مدتی است که معطل این طرح دو فوریتی مانده است.

افشار خاطرنشان کرد: هر چند که دو فوریت طرح ممنوعیت چاپ عکس و پوستر روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ما احتمال می دادیم که این مصوبه جدید هر چه سریع تر به ما ابلاغ شود اما این ابلاغ به دولت صورت نگرفته و به همین دلیل ما دست نگاه داشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: شاید این قانون قبل از فصل انتخابات به ما ابلاغ شود اما اگر این ابلاغیه سریع تر صورت بگیرد بهتر است چون بر اساس قانون قبلی تنها نصب عکس و پوستر داوطلبان نمایندگی ممنوع بوده ولی چاپ آن بلامانع است.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: بر اساس قانون جدید حتی چاپ عکس و پوستر نیز ممنوع می شود .

مشارکت جوانان در انتخابات
اسحاقی گفت : در انتخابات ریاست جمهوری نهم ، در دوره اول 64 و نه دهم درصد جوانان و در دور دوم 64 و سه دهم درصد مشارکت داشتند ، که این میزان مشارکت ، مطلوب است.

وی افزود : در این پژوهش 78 و چهار دهم درصد از جوانان گفتند ، هیچگاه برای ستاد انتخاباتیِ یک نامزد فعالیت نکرده اند.
لاریجانی: لباس عوض کردن در انتخابات خیلی زود عیان می‌شود

لاریجانی در حاشیه مراسم بزرگداشت آیت‌الله توسلی درباره‌ی پدیده‌ی تخریب در انتخابات گفت:«‌ تخریب در دنیای امروز شیوع دارد و در کشور ما هم چنین مساله‌ای هست البته در کشور ما انتظار این است که از تربیت اسلامی استفاده کنند و این گونه رفتارها را انجام ندهند و از حوادث برای تخریب استفاده نکنند. این باید تذکر داده شود و تبدیل به یک فرهنگ شود. تخریب ها هست، اما افراد موثر در گروه‌های سیاسی توجه به این موضوع دارند و رفتارشان تعدیل کننده است.»

وی با اشاره به دورویی در برخی چهره‌ها گفت:«‌ این حادثه‌ای است که افراد به مناسبت انتخابات حرف‌هایی می‌زنند که با سابقه‌ی تاریخی آنها یکسان نیست و بیشتر نوعی فریب‌کاری است در واقع جلد عوض کردن است. لذا باید به این موضوع توجه داشت که هر کسی شخصیت خودش را بروز دهد، لباس عوض کردن در انتخابات خیلی زود عیان می‌شود.»

لاریجانی درباره‌ی فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری گفت:«‌ فرازی در صحبت‌های آقا است که فرمودند نیروهای انقلاب توجه کنند و مشاجرات کوچک را کنار بگذارند و روی آرمان‌های انقلاب وفاق کنند. این مهم است
اسامی 251 نامزد تائید صلاحیت شده مجلس

* اردبیل

سیدمرتضی عاملی کلخواران - اردبیل و نمین و نیر
سیداسرافیل تعمیری گهراز - خلخال و کوثر

*اصفهان

حسن افضل - نائین
حسنیعلی براتی علویجه - اصفهان
مهدی بهرامی - اصفهان
مرضیه جام - نائین
اکبر خالی - اصفهان
عباس داودوندی - گلپایگان و خوانسار
محمد زارع‌جوشقائی - کاشان و آران و بیدگل
طاهر سیاهی - فریدن و فریدونشهر و چادگان
مجتبی سعادتی‌اسکندری - فریدن و فریدونشهر و چادگان
احمدعلی سلطانی - لنجان
امیرعباس سنجیده - اصفهان
مسلم شفیعی - سمیرم
علیرضا شیرمحمدی‌فرد - نطنز و قمصر
علی ضیایی - کاشان و آران و بیدگل
عبدالرضا کوه‌پیماونی - کاشان و آران و بیدگل
اسداله کیان‌ارثی - اصفهان
ابوالفضل متین‌پور - کاشان و آران و بیدگل
نصیر محمدی‌ - فریدن و فریدونشهر و چادگان
فاطمه ملکوتی ‌خواه - اصفهان
مصطفی مهرابی - خمینی شهر
حمید میرمجربیان - اصفهان
رضا نصوحیان - اصفهان
بدریه نصیری - سمیرم
محمد نیکوفر - اصفهان
مرضیه وانونی - اصفهان
فرزانه پارندی - نطنز و قمصر

* ایلام

اسد احسان‌زاده - دهلران و دره شهر و آبدانان
علی جمشیدی - ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران
صابر زارعی - ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران
میرحمزه کرمی - ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران
کورش منصوری - ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران
عبدالرحمان هاشمی - ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران

*بوشهر

محمدکاظم حق‌شناس - بوشهر و گناوه و دیلم
احمد خواجه‌گیری - بوشهر و گناوه و دیلم
سیدحجت علوی - دشتستان

*تهران

علی بدلی- رباط کریم
فریدون بیت‌یونان - مسیحیان آشوری و کلدانی
ایرج چگینی‌نژاد - ساوجبلاغ و طالقان و نطزآباد
محمود خزاعی - پاکدشت
بهروز دهدار - کرج
دیوید سلیمانیان - کلیمیان
مهدی سوقی - دماوند و فیروزکوه
رحمت‌اله شاه‌‌حیدر - رباط کریم
سیمین فراهانی - کرج
علی‌اکبر فریدافشار - پاکدشت
ابوالفضل قراخانی - کرج
اشرف کردقرچه‌لو - پاکدشت
ذوالفقار لطفی - کرج تأیید
سیامک مروصدق - کلیمیان
طیبه میرزائی رضایی - کرج
وارطان ورطائی - مسیحیان ارمنی شمال ایران
اورنگ یوسفعلی - رباط کریم

* تهران بزرگ

عباس آخوندی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
مریم احترامی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
عبدالرحیم احتیاطی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
احمد احمدی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
شاهین احمدی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
محسن احمدی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
شهروز اختراعی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
علیرضا اخلاص‌‌مند منفرد - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
علیرضا ادهمی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
حمید ادیب - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
افشین اسفندیاری - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
نسرین اسمعیل میانجی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
مریم اوتادی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
اصغر ایمانی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
مسعود بحرینی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
خدیجه توکلی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
عزت‌الله توکلی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
مجید توکلی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
علیرضا جابری‌زاده - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
مهدی جعفری طاری - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
نجفقلی حبیبی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
الیاس حضرتی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
سیدکمال ذوالفقاری اجلال‌منش - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
امیر حسین ربیعی طری - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
علیرضا رحیمی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
مهدی رسول‌پناه - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
سیدحمید رضوی‌زاده - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
مهران رفیعی کله‌رودی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
زهره‌الازهرا روحی‌پور - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
محسن روشن‌پژوه - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
سعید زارع - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
عباس سروری - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
مسعود سلطانی‌فرد - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
زهرا سلیمانی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
ابوالقاسم سمیعی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
سیدمحمود شاه‌چراغی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
علیرضا شاه‌محمدی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
فاطمه شایق - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
حسینعلی شورآبی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
محمدابراهیم صالحی‌زاده - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
محمدرضا صفرزاده - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
احمد طاهری - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
فریده فرزین - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
مهدی فکری - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
محمد غدیر - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
احمد قریب‌گرگانی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
شهرام قنبری‌سیردانی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
حبیب‌الله کامرانی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
فیروزه کربلایی محمدرضا لالالی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
حمیدرضا کرمپور - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
محمدرضا مجمع - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
محمد محلوجی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
مجید محمدپور - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
علی محمودزاده - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
رضا مظاهری - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
علیرضا معصوم‌پور - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
فاطمه ملکی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
رسول منتجب‌نیا - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
امیراحمد مؤمنی‌ها - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر
حسین میرلوحی فلاورجانی - تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر

*خراسان جنوبی

حسین عباسی - نهبندان و سربیشه

*خراسان رضوی

حسین آفریده - مشهد و کلات
اکبر افشار قاسمی - تربت جام و تایباه
محمداکبری فریمانی - فریمان
منصوره ایوبی - فریمان
غلامحسین دلاور - مشهد و کلات
علیرضا ریاحی - مشهد و کلات
علی‌اکبر شاملی - مشهد و کلات
سیدفرشید غزلینی هاشمی- مشهد وکلات
محمد غلامی - مشهد و کلات
فائزه نوروزی سده - مشهد و کلات
جواد نیکدل - مشهد کلات

*خوزستان

حسین اسلامی - اهواز
سیدعبدالحسی البوشوکه - اهواز
سیدموید ثابتی - خرمشهر
محمد حسین‌پور - اهواز
علیرضا دهقانی - ایذه و باغ‌ملک
داریوش زنقی - دزفول
آذر زمان‌پور - اهواز
حیدر سواری - اهواز
علی طرفه - دشت آزادگان
عزت‌الله عسگری‌پور - دزفول
حسین قلابند - اندیمشک
حسین کاملی - شادگان
مصطفی محمدپور - شوش
اقبال محمدیان - رامهرمز
احمد موسوی - اهواز
مینا موسوی گورابی - ایذه و باغ‌ملک
محمد نجاتی‌پور - ایذه و باغ ملک

*زنجان

رسول حسن‌لو - زنجان و طارم
سیدمجتبی موسویان - ماهنشان

*سمنان

مهدی دهرویه - سمنان
عباسعلی غریبی - شاهرود
جمشید غندالی - گرمسار
حیدر مطلبی‌نژاد - دامغان
عباس نصیری‌فرد - دامغان

*سیستان و بلوچستان

عبدالعزیز جمشید‌زهی - سراوان
محمدگل عیسی‌زایی - زاهدان
حمیدرضا کبدانی - سراوان
ابوالقاسم مختاری - زابل
عادل مزاری - زاهدان

*فارس

عبدالله استواری - مرودشت
حیدر اسکندرپور - شیراز
محمدحسن بلاغی‌اینالو - فسا
سیداحمدرضا دستغیب - شیراز
اسفندیار دشمن‌زیاری - کازرون
حجت‌الله صفری - کازرون

*قزوین

رجب‌علی ابراهیمی - قزوین و آبیک و البرز
سیدمحمدعلی سیدقوامی - قزوین و آبیک و البرز
حسین طاهری - قزوین و آبیک و البرز
کمال غلامی - قزوین و آبیک و البرز
اسمعیل فیاضی - قزوین و آبیک و البرز
محمود کشاورز‌یوسفی - قزوین و آبیک و البرز
نبی‌الله لشگری - تاکستان
مقصود مرادی - قزوین و آبیک و البرز
قاسم نجف‌پور - قزوین و آبیک و البرز
سیدرضا هاشمی - بوئین‌زهرا

*کردستان

ام‌البنین جلالی - بیجار
بختیار حسین‌زاده - سنندج
شیرازد خوانچه سپهر - سنندج
جمیشد رفیق‌دوست - مریوان و سروآباد
خلیل سعید پور - سقز و بانه
جلال شکرخدا - سنندج
علی‌اشرف عبدی - قروه
صلاح‌الدین علایی - سقز و بانه
محمدصدیق قادری - قروه
احمد قاضی‌زاده - مریوان و سروآباد
محمد قدمی - سقز و بانه
جمال‌الدین کریمی - سنندج و دیوان‌دره
اقبال محمدی - مریوان و سروآباد
ناصر محمدی - مریوان و سروآباد
بابک معروفی - سنندج و دیوان‌دره
برهان یوسفی - سنندج و دیوان‌دره

*کرمان

مرتضی امیرزاده - کرمان و راور
سیدمهدی بنی‌طبا جشوقانی - سیرجان و بردسیر

*گلستان

محمدحسین علی‌اصغری - گرگان و آق‌قلا

*گیلان

میرعلی‌اصغر اخباری آزاد - رشت
دانش‌ تیموری‌ریک - توالش و رضوانشهر و ماسال
اسمعیل حسن‌زاده - رودسر واملش
علی دلپذیر - رودسر و املش
هادی زبده‌شیرکوهی - رودبار
حبیب ساسانی - رشت
خسرو شاهین - آستارا
سیدمهدی صادق - آستانه اشرفیه
علیرضا کاظمی - آستانه اشرفیه
رضا کاظمی تکلیمی - رودبار
محمدحسین محمدیان - رشت
عیسی ملائی - لنگرود
فاروق نصیرجلائی - آستانه اشرفیه
اکبر نوری‌پور - آستارا
محمدباقر یوسفی - لاهیجان و سیاهکل

* لرستان

محمد بهاروند - خرم‌آباد

*مازندران

علی اردشیر - بابل
مهتاب چشمارو - ساری
سیدباقر حسینی - تنکابن و رامسر
محمدعلی شایسته لنگرودی - نوشهر و چالوس
محمدباقر صباغی - ساری
محمود عابدی امیری - بابل
حسینعلی عابدی‌ رکابدارگلائی - قائم‌شهر و سوادکوه و جویبار
قاسمعلی عبدالله‌پور - قائم‌شهر و سوادکوه و جویبار
کمال علیپور خنکداری - قائم‌شهر و سوادکوه و جویبار
میکائیل فرج‌پور - قائم‌شهر و سوادکوه و جویبار
مسعود فرجاد - آمل
سیدمظاهر کیا‌نژاد - بابل
حسن لطفی‌نژاد - نوشهر و چالوس
انوشیروان محسنی بندیل - نوشهر و چالوس
احمد محمدپور - بابل
محمدرضی محمدی‌ کوچک‌سیرایی - قائم‌شهر و سوادکوه و جویبار
رمضان‌علی ملک - قائم‌شهر و سوادکوه و جویبار
افشین موسوی چلک - قائم‌شهر و سوادکوه و جویبار
میررحیم نوربخش - قائم‌شهر و سوادکوه و جویبار

*استان مرکزی

محمود احمدی - شا‌زند
سیف‌الله حدادی - اراک و کمیجان
صفرعلی صالحی - خمین
محمدتقی عظیمی - خمین
سیدحسن علیانسب - اراک و کمیجان
مرتضی فتحی - شازند
محمد فروغی - محلات و دلیجان
محمود قاضی‌مرادی - تفرش و آشتیان
محمدصادق کردآبادی - تفرش و آشتیان
لیلا کمالی - خمین
محمدرضا گودرزی - اراک و کمیجان
علی‌اکبر محمدی - ساوه و زرندیه
معصومه محمودی - محلات و دلیجان
محسن نجفی - اراک و کمیجان
علی نظری - ساوه و زرندیه
مهرداد نوابخش - تفرش و آشتیان
هلیا واحدی - شازند
غلامرضا یعقوبی - شازند

*هرمزگان

مهدی جبارزاده شیاده - بندرعباس و قشم و ابوموسی و حاجی‌آباد و خمیر
حمزه داودی‌زاده - بندرعباس و قشم و ابوموسی و حاجی‌آباد و خمیر
علیرضا کامرانی - بندرعباس و قشم و ابوموسی و حاجی‌آباد و خمیر

*یزد

محمد مهدی خواجه یورینادکی - یزد
محمدرضا فرهمند - بافق و مهریز و ابرکوه و خاتم
حسین کلانتری خلیل‌آباد - اردکان
سیداحمد میرباقری فیروزآباد - یزد
سیدمحمود وزیری - بافق و مهریز و ابرکوه و خاتم

شورای نگهبان این اسامی را برای ابلاغ به کاندیداها به وزارت کشور ارسال کرده است.
چهارمین و واپسین فهرست تائید‌صلاحیت شدگان انتخابات جمعه سوم اسفندماه نیز از سوی شورای نگهبان اعلام خواهد شد.
صلاحیت 251 داوطلب دیگر تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت 251 نفر دیگر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش حیات به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: تا پایان وقت اداری روز گذشته اسامی 251 داوطلب دیگر تایید صلاحیت شده که تا این مرحله صلاحیت آنها تایید نشده و یا احراز نشده بود، به وزارت کشور ارسال شد.
وی گفت: تاکنون طی سه مرحله، شورای نگهبان صلاحیت 813 نفر از داوطلبان که قبلا صلاحیتشان از سوی هیات‌های اجرایی یا هیات‌های نظارت استانی را که تائید نشده یا احراز نشده بود تایید و به وزارت کشور ارسال کرده است.
کدخدایی پایان این مرحله از بررسی صلاحیت‌ها را سوم اسفندماه اعلام کرد و افزود: شورای نگهبان تا سوم اسفندماه فهرست مجموع افرادی را که تاکنون صلاحیتشان تائید شده است را اعلام خواهد کرد.
وی در خصوص فهرست‌هایی که در برخی سایت‌ها منتشر شده است، گفت: قبلا هم اعلام کرده‌ایم که این فهرست‌ها از نظر شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
سخنگوی شورای نگبهان افزود: فهرستی که رسما از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام می‌شود معتبر است.
کدخدایی درباره لایحه بودجه نیز گفت: روز گذشته لایحه بودجه سال 1387 پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان بررسی آن را آغاز کرده است.
وی افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر بررسی لایحه بودجه نیز به اتمام برسد و نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
فوری:”سید محمد خاتمی” فوت کرد
این اتفاق پس از آن روی داد که برق به طور از پیش اعلام نشده ای قطع شد و میزبان مجبور شد که از شمع برای روشنایی مجلس استفاده کند… احتمال دارد که فوت ناگهانی آقای خاتمی با این حریق و تلاش وی برای اطفای آن مرتبط باشد.
سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران فوت کرد.
سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران دیشب در یک محفل دوستانه بطور ناگهانی فوت کرد.

یکی از نزدیکان خاتمی به خبرنگار آی طنزنیوز اعلام کرد، این اتفاق ساعت ۲۰ و ۳۷ دقیقه شامگاه دیشب در حالی اتفاق افتاد که آقای خاتمی که دیشب به همراه سید محمدعلی ابطحی و برخی دیگر ار اصلاح طلبان در یک میهمانی دوستانه حضور داشت،

وی در بیان چگونگی فوت ناگهانی خاتمی گفت این اتفاق پس از آن روی داد که برق به طور از پیش اعلام نشده ای قطع شد و میزبان مجبور شد که از شمع برای روشنایی مجلس استفاده کند.

وی ادامه داد که هنگامی که یکی از شمع‌ها در نزدیکی آقای خاتمی قرار گرفت، یکی از همراهان با یادآوری بیت معروفی که آقای خاتمی در هنگام کاندیداتوری خود برای دور دوم برزبان آورده بود گفت : “استاده ام چو شمع مرنجان ز آتشم” و سپس از خاتمی پرسید که سرانجامِ شمع شما چگونه شد؟

رییس جمهور سابق ایران هم که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود، شمع را فوت کرد و به این ترتیب فرجام کار شمعیدگی خود را نشان داد.

اصلاح طلبان این فوت کردن آقای خاتمی را یکی از جسورانه‌ترین کارهای وی در ده سال گذشته عنوان کرده اند.

شایان ذکر است قبل از این شدت عمل خاتمی، ابطحی قصد داشت با موبایل خود یک عکس کلوزآپ از خاتمی بگیرد که بر اثر بی احتیاطی ریش وی آتش گرفت اما از آنجا که موبایل پیشرفته وی مجهز به آبپاش بود، به جز اپیلاسیون ابطحی، خسارت دیگری به بار نیامد.

گمانه ضعیفی نیز وجود داد که فوت ناگهانی آقای خاتمی با این حریق و تلاش وی برای اطفای آن مرتبط باشد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

منبع:آی طنز(آبان ۸۶)
تحولات تازه در آرایش سیاسی اصولگرایان
رایزنی‌های سیاسی گسترده‌ای که در میان اصولگرایان در جریان است، حکایت از برخی تحولات تازه در آرایش سیاسی اصولگرایان دارد که احتمالاً اخبار آن طی‌ روزهای آینده منتشر می‌شود.

به گزارش همشهری، شاید این تلاش‌ها که در قالب رایزنی و گفت‌وگوهای دویا چندطرفه میان گروه‌های اصولگرا و همچنین شخصیت‌های برجسته و تاثیرگذار حاضر در این جریان شکل گرفته و روزی نیست که از این رایزنی‌ها خبری در رسانه‌ها منتشر نشود، مثمرثمر واقع شده و موجب شود تا جبهه اصولگرایان هفته آینده فهرست نهایی خود را منتشر کند؛

هرچند مسئولان جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرده‌اند که امکان هرگونه تغییر در فهرست جبهه متحد تا آخرین روزهای باقی مانده تا تبلیغات انتخاباتی امکان پذیر است.

این رایزنی‌ها هم شامل بحث‌های داخلی برخی گروه‌های حاضر در جبهه متحد درباره بعضی افراد فهرست‌ها به ویژه در تهران است و هم شامل گلایه‌هایی که دیگر اصولگرایان از جبهه متحد دارند، تا آنجا که اگر جبهه متحد در فرایند عملکرد انتخاب خود درخصوص نامزدهای انتخابات مجلس هشتم، تجدیدنظر نکند، این امکان وجود دارد که تعدادی از آنها مانند ائتلاف فراگیر اصولگرایان فهرست مستقل بدهند.

ائتلاف فراگیر اصولگرایان که از ابتدای شکل‌گیری تعامل دوطرفه و تنگاتنگی با 3عضو برجسته جریان اصولگرایی یعنی علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف و محسن رضایی داشته و طبق نقل هنوز هم این ارتباط را حفظ کرده و ادامه می‌دهند، گویا ساعات پایانی دوشنبه شب 29 بهمن، جلسه مهمی برگزار کردند تا هم برای خود رسماً سخنگویی انتخاب کنند و هم آخرین نتایج رایزنی‌های خود با جبهه متحد اصولگرایان را بررسی کنند.

روشن است که این ائتلاف هرچند به وحدت اصولگرایان خود را پایبند نشان داده و آن را لازم می‌شمرد اما نسبت به روند حرکت جبهه متحد اصولگرایان در بعضی مراحل، به ویژه انتخاب نامزدهای فهرست نهایی این جبهه در شهرهای بزرگی چون تهران گلایه دارند و معتقدند افراد شایسته‌ دیگری برای حضور در فهرست‌ها وجود دارند که مشخص نیست جبهه متحد چرا آنها را از نظر دور داشته است.

همین نکته موجب شد تا چندین بار به تلویح یا تصریح، بزرگان این جریان مخصوصاً افرادی چون لاریجانی، قالیباف و رضایی که اصولگرایان به دلسوزی آنها معترفند، این گلایه را مطرح کرده و از جبهه متحد بخواهند تا تلاش کند این نقیصه در عملکرد اصولگرایان برطرف شود تا زمینه فهرست صد در صد واحد فراهم شود.

شاید چون جبهه متحد تاکنون پاسخ قانع کننده‌ای به انتقاد این گروه از اصولگراها نداده، ائتلاف فراگیر هم اعلام کرده که احتمالاً فهرست جداگانه خواهد داد.

سیدعلی ریاض، محمد خوش چهره، سعید ابوطالب، حمیدرضا کاتوزیان، الهام امین‌زاده، نفیسه فیاض بخش، حسن غفوری فرد، حسین مظفر، امیررضا خادم، رضا طلایی نیک، عادل آذر، سیدمحمد میرمحمدی، مرضیه وحید دستجردی و عبدالمقیم ناصحی از جمله کسانی هستند که برای حضور در این فهرست نهایی شده‌اند.

همایش شوراهای استانی

همایش شوراهای استانی جبهه متحد دوم اسفند ماه برگزار می‌شود.

برگزاری این همایش در شرایطی است که تلاش‌های بزرگان و دلسوزان اصولگرا برای نزدیک ساختن اسامی فهرست این جبهه به مبانی مورد نظر تاکنون نتیجه نداده و کنار گذاردن بدون توجیه چهره‌های شاخص و برجسته از فهرست این جبهه، احتمال انتشار فهرست واحد را ضعیف کرده است.
مرعشی رییس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ
مرتضی حاجی گفت: ما اصلاح‌طلبان در ستاد ائتلاف در یک مجموعه در کنار هم کار و گاهی نیز بر حسب موقعیت‌ها جای‌مان را با یکدیگر عوض می‌کنیم.
وی درباره عوض شدن مسوول ریاست ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ که پیش از این بر عهده وی بود، افزود: در این راستا به این دلیل که کار اجرایی ستاد ائتلاف تهران بزرگ به صورت جدی‌تری پیش برود این مسوولیت به عهده آقای مرعشی گذاشته شد و چیزی به نام استعفا معنی ندارد؛ بنابراین قرار شد تا من در کار‌های ستادی بیشتر فعالیت کنم؛ مانند برنامه‌ریزی و کار‌های عملیاتی و آقای مرعشی هم به عنوان رییس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ کار‌ها را پیش خواهد برد.
کاندیداهای مجلس هشتم و سند چشم انداز
با نزدیک شدن به زمان برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاص ، گروهها ، احزاب و جریانهای سیاسی در مورد ویژگیهای کاندیداهای اصلح به اظهار نظر می پردازند .

در این مجال قصد دارم نکاتی را در مورد یکی از مهمترین ویژگی کاندیداها که جامع بسیاری از ویژگیهای دیگر است و همه کاندیداها باید آنرا لحاظ کنند مطالبی را مطرح نمایم .

با نگاهی به تبلیغات دوره‌های گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی مشاهده می شود که شعارها و برنامه‌های مختلفی از سوی اشخاص و احزاب به تناسب دیدگاهها و سلایق فکری برای جلب نظر مردم مطرح شده است. در این راستا کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در ارایه برنامه‌هایشان صرفا برنامه های پنج ساله توسعه مطرح می کردند که این امر باعث می شد که برنامه های ارائه شده به صورت کلی مطرح و افق کوتاهی دیده شود شود .

اما این دوره تفاوتهایی آشکار با دوره‌های گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد که این تفاوت اساسی باعث شفاف تر شدن برنامه های ارایه شده از سوی کاندیداها می گردد .

با عنایت به تغییراتی که در ( ماده 28 ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای شرایط انتخاب شوندگان لحاظ شده است (مدرک تحصیلی و سابقه خدمت اجرایی ) به نظر می رسد در این دوره کاندیداهای با سابقه خدمت اجرایی بیشتر و مدارک تحصیلی بالاتر رقابت جدی و نزدیک تری با هم خواهند داشت . طبیعتا تبلیغات و نحوه ارائه برنامه ها و دیدگاههای کاندیداها نیز تفاوت اساسی نسبت به دوره های قبل پیدا خواهد کرد. و صد البته این (علم و مدیریت ) برای کسانی که نمایندگی مردم را بدست می آورند نیز موثر بوده و در کار کارشناسی مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین نیز حائز اهمیت خواهد بود.

تفاوت دیگر این دوره که باید مورد توجه قرار گیرد این است که کاندیداها خود نیز در نقش مبلغ ظاهر شوند . البته اینبار نه تبلیغ برای خود و برنامه های خود بلکه تبلیغ و تبیین و ترویج افق آینده کشور یعنی سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران .

همانطور که اکثر نخبگان کشور مطلعند در سال 1382 افق آینده کشور در قالب سند چشم انداز بیست ساله نظام که محصول کار کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ شد .

با عنایت به گذشت بیش از سه سال از ابلاغ سند چشم انداز به نظر می رسد که عموم مردم از این سند اطلاعی نداشته باشند در این راستا وظیفه کاندیداها چیست ؟ به نظر نگارنده کاندیداهای مجلس شورای اسلامی با این موضوع دو دسته هستند : دسته اول کسانی هستند که کاملا با سند آشنایی دارند و دسته دوم با مقوله سند هیچ آشنایی ندارند یا کمی از اهداف سند را می دانند . دسته اول باید در حوز های انتخابیه خود که بیش از 200 حوزه انتخابیه است به تبیین و تبلیغ سند چشم انداز بپردازند . دسته دوم نیز با مطالعه و ارتباط با مراکز مرتبط در مرحله اول سند را خوب بفهمند و در مرحله بعدی ضمن آگاهی دادن به مردم برنامه های خود را در آن چارچوب به مردم معرفی نمایند در صورت تحقق چنین کاری گام بسیار بزرگی در تحقق سند چشم انداز برداشته شده می شود .

برنامه ای کلان به عنوان سند چشم انداز باید همه قانونگذاری ها و برنامه ریزی ها مورد توجه کامل قرار گیرد و قوانین در راستای هدف و افق سند تصویب گردد.

کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در ارایه برنامه‌هایشان می‌بایست افق 1404 کشور ، استان و شهرستان را در ابعاد مختلف برای مردم بازگو نمایند و راههای رسیدن به آن افق و قوانینی که می تواند به تحقق سند چشم انداز شتاب دهد را برای مردم به صورت علمی و با برنامه بیان کنند .

طبیعتا منتخبین مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به این میثاق نامه که پس از قانون اساسی دومین سندی است مورد قبول همه مسئولین و تاثیرگذاران کشور واقع شده است اعتقاد کامل داشته باشند تا بتوانند قوانین در جهت اهداف سند و اجرای بهتر آن وضع نمایند همچنین با مطالعه قوانینی گذشته در صورت مغایرت با اهداف سند آن را اصلاح نمایند.

آنچه به نظر می رسد اینست که سند چشم انداز بیست ساله نظام هنوز فراگیر نشده و به باور ملی در نیامده است . طبیعتا عزم و اراده ملی برای تحقق سند آنچنان که باید، وجود ندارد . لذا با مطالعه و بازیابی علل فراگیری نهضت انقلاب اسلامی و دفاع در هشت سال جنگ تحمیلی می توان به فراگیری و باور ملی سند چشم انداز کمک شایانی نمود . به امید رسیدن هر چه سریعتر کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل
تائید صلاحیت 562 نفر در شورای نگهبان
رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور : شورای نگهبان تاکنون صلاحیت 562 نامزد انتخابات مجلس هشتم را به این وزارتخانه اعلام کرده است.

محمدحسین موسی پور افزود: شورای نگهبان در مرحله نخست 282 نفر را اعلام کرد که هشت نفر آنها به اشتباه جزو رد صلاحیت شده ها بودند.

وی ادامه داد: پس از مرحله دوم رسیدگی به صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان صلاحیت 288 نفر به وزارت کشور اعلام شد که در مجموع دو مرحله رسیدگی ، به طور دقیق و قطعی صلاحیت 562 نامزد انتخابات مجلس هشتم به وزارت کشور اعلام شده است.

موسی پور گفت: پس از اعلام رسمی اسامی این تعداد تائیدصلاحیت شده به وزارت کشور ، از طریق فرمانداریها حوزه های انتخابیه به نامزدها اعلام شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: در روزهای آینده شاهد تایید صلاحیت افراد بیشتری از نامزدهای جناح های مختلف سیاسی به منظور ایجاد رقابت هر چه بیشتر در انتخابات مجلس هشتم باشیم.
از پلوخوری‏های شبانه تا توزیع سیم‏کارت
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس هشتم، فعالیت های انتخاباتی برخی نامزدها به ویژه در شهرستانهای کوچک شدت گرفته است.

به گزارش "الف"، اخبار رسیده از گوشه و کنار کشور حاکی است در بسیاری از شهرها نامزدها برگزاری جلسه با متنفذین محلی را آغاز کرده اند و رقابت برای نفوذ و یارگیری در روستاها و نقاط پر جمعیت شدت یافته است.

در این میان، برخی اخبار حاکی از اقدامات غیر قانونی و نیز ولخرجی های انتخاباتی است. از جمله از غرب کشور خبر می رسد در یکی از شهرها رییس سابق آموزش و پرورش شهر که نامزد این دوره مجلس شده است، هر شب در منزل خود از گروه های معلمین و دانشجویان شهر پذیرایی می کند.

از نهاوند خبر رسیده که یکی از نامزدها میان افراد با نفوذ شهر سیم کارت اعتباری توزیع می کند.

در کهکلیویه و بویر احمد از طرف یکی از نامزدها حواله بنزین توزیع می شود و در شهرکرد برخی مغازه ها پوستر نامزد مورد علاقه شان را پشت شیشه نصب کرده اند.

بر اساس قانون انتخابات مجلس، زمان تبلیغات علنی نامزدهای نمایندگی مردم رسماً از 8 روز قبل از رای گیری آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رای باید پایان یابد.

در منشور اخلاقی انتخابات که به همت وزارت کشور و با همکاری نخبگان و تشکل های سیاسی تهیه و اخیراً منتشر شده است، بر دوری از تبلیغات پر خرج و مسرفانه نامزدهای انتخابات تاکید شده است.

با وجودی که بسیاری از نامزدها با هدف خدمت و با هزینه های نسبتاً کم وارد مبارزات انتخاباتی می شوند، اما تبلیغات پر خرج برخی نامزدها معمولاً سلامت انتخابات را به خطر انداخته است. این دسته از نامزدها معمولاً با هدف سوء استفاده از فرصت ها و امتیازهای نمایندگی وارد مجلس می شوند و در صورت ورود به مجلس نیز به اشکال گوناگون، هزینه های انتخاباتی خود را جبران می کنند و از شرمندگی حامیان مالی خود در می آیند.

در دوره های اخیر برخی شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی پس از روشن شدن نتیجه انتخابات، با تقدیم هدیه و یا ارایه تسهیلاتی به نمایندگان، برای تحت نفوذ درآوردن نمایندگان تلاش می کنند. فروش قسطی و با تخفیف پرشیا به برخی نمایندگان مجلس ششم از طرف شرکت ایران خودرو و یا فروش قسطی زانتیا از طرف شرکت سایپا به برخی نمایندگان مجلس هفتم و نیز تسهیلات و کمک های مالی شهرام جزایری به برخی نمایندگان مجلش ششم نمونه هایی مشهور از ارتباط فاسد قدرت و ثروت در نهاد قانونگذاری محسوب می شوند.

برای پیشگیری از ارتباط فاسد قدرت و ثروت در مجلس و سوء استفاده صاحبان ثروت از اختیارات نمایندگان، در اولین ماههای آغاز بکار مجلس هفتم «طرح قانون صیانت مجلس از فساد» در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه و توسط تعدادی از نمایندگان تقدیم شد اما با مخالفت عده ای دیگر از نمایندگان، مسکوت مانده است.

در طرح قانونی صیانت مجلس از فساد، نمایندگان مجلس از دریافت هرگونه هدیه، دستمزد، مزایا و تسهیلات مالی، مسافرتی، اقامتی و ... از شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی منع شده اند.
افزایش تأییدصلاحیت زیرسئوال بردن هیئت‌های اجرایی و نظارت نیست
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران گفت: افزایش آمار تأیید صلاحیت شدگان در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به معنای زیرسئوال بردن کار هیئت های اجرایی و نظارت نیست.

حجت الاسلام ابراهیم رازینی گفت: اساساً پیش بینی مراحل تجدیدنظرخواهی نسبت به ردصلاحیت ها به این خاطر است که اگر کاندیدایی که ردصلاحیت شده و یا صلاحیتش احراز نشده است بتواند مدارک و مستندات خود ارائه کند و صلاحیتش مورد تأیید قرار گیرد، بنابراین طی شدن مراحل بعدی رسیدگی به شکایات، به معنای وجود نقص در رسیدگی های قبلی نیست.

وی افزود: ممکن است کسانی که از سوی هیئت های اجرایی و نظارت بنا به مستنداتی ردصلاحیت شده و یا صلاحیتشان احراز نشده است در مرحله هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مدارکی ارائه کرده اند که ناقض مستندات مراجع چهارگانه باشد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران ادامه داد: چه بسا اگر این مدارک و مستندات از همان ابتدا در اختیار هیئت های اجرایی و نظارت قرار می گرفت این افراد تأیید صلاحیت می شدند.

رازینی تصریح کرد: ممکن است کاندیدایی به استناد یک رأی قضایی ردصلاحیت شده باشد، اما در مرحله رسیدگی به شکایات مدرکی ارائه کرده که دادگاه تجدیدنظر وی را از این اتهام تبرئه کرده است، بنابراین به طور طبیعی این فرد تأیید صلاحیت می شود.

گفتنی است هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تاکنون با تأیید صلاحیت 581 کاندیدای ردصلاحیت شده از سوی هیئت های اجرایی و نظارت، رأی به بازگشت این تعداد به عرصه انتخابات داده است.
کل کاندیداهای‌تائیدی اعتمادملی: 102نفر
مسئول ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتماد ملی گفت: پس از طی 4 مرحله از روند تائید صلاحیت‌ها، تعداد کاندیداهای حزب اعتماد ملی در سراسر کشور در انتخابات مجلس هشتم به 102 نفر رسیده است.

مسعود سلطانی فر مسئول ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در مرحله اول بررسی صلاحیت ها توسط هیئت های اجرایی و نظارت استانها از 260 کاندیداهای مورد نظر این حزب، 68 نفر تائید شدند.

وی افزود: در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان از لیست 282 نفره تائید صلاحیت ها 22 نفر از این تشکل سیاسی تائید شدند و همچنین در فهرست 300 نفره بعدی 12 نفر از تائید صلاحیت شدگان مربوط به حزب اعتماد ملی بودند.

مسئول ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتماد ملی ادامه داد: در میان آخرین لیست اعلام شده 3 نفر تشابه اسمی مشاهده می شود که درصورت مرتبط بودن آنان به حزب اعتمادملی به تعداد 102 نفر ما اضافه خواهند شد.

سلطانی فر با اشاره به لیست 17 نفره اعتماد ملی برای حوزه انتخابیه تهران، تصریح کرد: از این تعداد 10 نفر تائید صلاحیت شده بودند و صلاحیت 7 نفر دیگر نیز در حال بررسی است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار امیدواری کرد، شورای نگهبان با سعه صدر بیشتری به روند تائید صلاحیت ها ادامه دهد تا جمع بیشتری تائید شوند و بتوانیم با قدرت بیشتری وارد رقابتهای انتخاباتی در 24 اسفند شویم.
تائید صلاحیت گروه دیگری از کاندیداها
این لیست تازه شامل تعداد زیادی از کاندیداهایی است که صلاحیت آنها در مراحل قبلی از سوی هیئت‌های اجرایی و نظارت احراز نشده بود و در تجدیدنظر شورای نگهبان، صلاحیت‌شان احراز و مورد تائید قرار گرفته است.
شورای نگهبان قانون اساسی، اخیراً 280 نفر از کاندیداهایی که قبلاً صلاحیت‌شان احراز و یا تائید نشده بود پس از بررسی‌های لازم مورد تایید قرار داد و اسامی را به وزارت کشور اعلام کرد..
بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان در مهلت 20 روزه به شکایات ردصلاحیت شدگان و کسانی که صلاحیت‌شان از سوی هیئت‌های اجرایی و نظارت احراز نشده است رسیدگی و پس از اظهار نظر، نتایج را در مهلت مزبور به وزارت کشور اعلام می‌کند.
مطابق این قانون، سوم اسفند آخرین روز بررسی اعتراض‌ها و اعلام نتایج از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور است.
این در حالی است که هنوز مهلت 20 روزه شورای نگهبان برای بررسی شکایت نامزدها خاتمه نیافته است.
کدخدایی، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس در مصاحبه اخیر وعده داده بود که تا قبل از سوم اسفند (فرصت نهایی بررسی شکایات) تعدادی از تائید صلاحیت شدگان کاندیداهای انتخابات از سوی شورای نگهبان مشخص خواهد شد.
کدخدایی گفته بود که این عده عمدتاً شامل کاندیداهایی خواهد بود که صلاحیت‌شان مورد تائید شورای نگهبان واقع می‌شود.
گفته می‌شود در لیست جدید تائید صلاحیت شدگان، اکثریت با آن دسته از داوطلبانی است که در مراحل قبلی صلاحیت‌شان از سوی هیئت‌های اجرایی و نظارت احراز نشده بود.
اقدام شورای نگهبان قانون اساسی در بررسی و اعلام نتایج صلاحیت کاندیداها قبل از موعد مقرر قانونی، با استقبال گروه‌ها،جریانات و کاندیداها مواجه شده است
انتشار لیست جبهه متحد بر اساس الفبا
یک عضو جبهه متحد اصولگرایان از نهایی شدن فهرست 30 نفره تهران در انتخابات مجلس هشتم بر اساس حروف الفبا خبر داد و گفت: نجابت جایگزین قطعی علی لاریجانی در این فهرست است.

اسدالله بادامچیان عضو جبهه متحد اصولگرایان با اعلام این خبر اظهار داشت: روح الله حسینیان به طور قطع از عضویت در فهرست جبهه متحد انصراف نخواهد داد و در حال رایزنی با سیدرضا تقوی هستیم تا وی نیز در این فهرست باقی بماند.

وی در ادامه از برگزاری همایش سراسری دیگری توسط جبهه متحد در روز 2 اسفند خبر داد و گفت: در این همایش که در سازمان ارتباطات اسلامی برگزار می شود، از نامزدهای قطعی جبهه متحد بعلاوه اعضای گروه 6+5 در سراسر کشور دعوت به عمل آمده است.

بادامچیان تصریح کرد: در این همایش سراسری درباره سیاست ها و شعارهای جبهه متحد صولگرایان بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان با تقدیر از روند تائید صلاحیت ها در شورای نگهبان اظهار داشت: اکنون گروه هایی که اذعان می داشتند در کشور فاقد کاندیدا هستند با این روند، در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و زمینه برای برگزاری انتخاباتی کاملا رقابتی آماده است.

به گفته این فعال سیاسی اصولگرا، اینگونه تبلیغات مربوط به گروه خاصی است که همه آنان را می شناسند.

بادامچیان سپس ازهمه احزاب و افراد و گروههای سیاسی خواست در ایام انتخابات ، اخلاق اسلامی را رعایت کنند و از تخریب و تهمت و اقدامات غیر اخلاقی بپرهیزند .

وی تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا در انتخابات آتی اخلاقیات کاملا حفظ شود
برنامه‌های انتخاباتی شبکه خبر اعلام شد
در آستانه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گروههای مختلف تولید شبکه خبر ویژه‌برنامه‌هایی مرتبط با انتخابات تهیه و آماده پخش کرده‌اند.

برنامه "فصل سرنوشت" به تهیه‌کنندگی محمد زین‌العابدین در 26 قسمت 10 دقیقه‌ای ساخته شده و از 27 بهمن تا 22 اسفند از شبکه خبر روی آنتن می‌رود. هدف از ساخت این برنامه بررسی جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام جمهوری اسلامی و ایجاد شور انتخاباتی و شناخت راهکارهای صحیح انتخاب اصلح است.

برنامه "غیرت ایرانی" به تهیه‌کنندگی حسن حاتم‌خانی در 52 قسمت سه دقیقه‌ای ساخته شده و از 23 بهمن تا 23 اسفند هر روز در دو قسمت از شبکه خبر پخش می‌شود. هدف از ساخت این برنامه گفتگو با چهره‌های ورزشی، هنری و ... برای آشنایی افکار عمومی با نظرات اشخاص درباره انتخابات مجلس هشتم است.

"دوربین اجتماعی" به تهیه‌کنندگی جواد ابراهیم‌یار در 13 قسمت 10 دقیقه‌ای ساخته شده و از 10 بهمن تا 23 اسفند از شبکه خبر پخش می‌شود. این برنامه با هدف تبیین ماهیت و اهمیت انتخابات، آثار ویژگی‌های انتخابات در سال گذشته، نقش روحانیت و وظایف مردم و ... به تبیین شاخص‌های نمایندگان از نظر مقام معظم رهبری می‌پردازد
هشدار صفار به سایت‌های اینترنتی
محمدحسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه همایش منشور اخلاقی انتخابات که صبح امروز یکشنبه در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: ما تلاش کردیم در ایام انتخابات فضای رسانه‌ای به گونه‌ای باشد که مردم بتوانند با شور و حال خاصی در انتخابات شرکت کنند حال اگر سایتی که ثبت شده یا نشده باشد، بخواهد شیطنت‌هایی را صورت دهد و اخلالی ایجاد کند آن را توقیف می‌کنیم.

به گزارش فارس، محمدحسین صفارهرندی گفت: سایت‌های ثبت شده و ثبت نشده اگر بخواهند در ایام انتخابات شیطنت کنند، باید بدانند که با آنها برخورد خواهد شد.

محمدحسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه همایش منشور اخلاقی انتخابات که صبح امروز یکشنبه در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: ما تلاش کردیم در ایام انتخابات فضای رسانه‌ای به گونه‌ای باشد که مردم بتوانند با شور و حال خاصی در انتخابات شرکت کنند حال اگر سایتی که ثبت شده یا نشده باشد، بخواهد شیطنت‌هایی را صورت دهد و اخلالی ایجاد کند آن را توقیف می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه وزارت خانه متبوعش برای برخورد با خبرگزاری‌هایی که به انتشار آمار غیر رسمی و غیر واقعی در ایام انتخابات می‌پردازند، بیان داشت: ما در این خصوص دخالت نمی‌کنیم اما توصیه‌ای که به رسانه‌ها می‌کنیم این است که فضای انتخاباتی را آرام کنند و وارد مسائل حاشیه‌ای نشوند که بخواهد مردم را با مشکل روبرو کند.

صفار هرندی در مورد پخش سرودی در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر فجر که شعار انتخاباتی یکی از احزاب نیز به شمار می‌رود، اظهار داشت: ما سرودهای بسیاری داریم که سرودهای انقلابی ما هستند و دیده‌ایم که در ایام دهه فجر بارها و بارها از صدا و سیما پخش شده‌اند حال اینکه بخواهیم این سرود را منتسب به گروه خاصی کنیم، کاری اشتباه است چرا که ممکن است خیلی از شعارهای انتخاباتی احزاب و گروه‌های سیاسی با سرودهای انقلابی ما نزدیک باشد و این درست نیست که بخواهیم به این دلیل چنین سرودهایی را پخش نکنیم.

وی درباره اینکه آیا فقط این سرود، سرود انقلابی است و چرا سرودهای دیگر در این مراسم پخش نشد، بیان داشت: باید این مسئله را از دست اندرکاران جشنواره و صدا و سیما که بارها این سرودها را پخش می‌کنند، سوال کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ویژگی‌های اصلی یک نماینده گفت: نمایندگان باید دقت کنند شعارهایی را بدهند که در حوزه اختیارات نمایندگی‌شان است، اینکه داوطلب نمایندگی بخواهد شعار اجرایی در حوزه انتخابیه خود بدهد و بگویند فلان کار را برای شما انجام می‌دهیم و این پروژه را احداث می‌کنم، درست نیست چرا که بخش اجرایی به نماینده مربوط نمی‌شود و مربوط به دولت است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: داوطلبان باید تلاش کنند تا بر اساس اصول انتخاباتی و قانونی در انتخابات شرکت کنند به طوری که پیروزی خود را در نفی دیگری نبینند.
امیدوارم در فرصت باقی مانده تعداد تأیید صلاحیت شدگان افزایش یابد
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد که در فرصت باقیمانده تا سوم اسفندماه برای بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، تعداد بیشتری از داوطلبان تایید صلاحیت شوند تا انتخاباتی پرشور برگزار شود.
به گزارش حیات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، "مصطفی پورمحمدی" وزیر کشور در حاشیه همایش تبیین منشور اخلاق انتخاباتی در جمع خبرنگاران از شورای نگهبان به خاطر تأیید صلاحیت تعداد دیگری از داوطلبان تشکر کرد.
وزیر کشور در پاسخ به سؤآلی درخصوص نصب و چاپ پوستر توسط داوطلبان نمایندگی گفت: نصب پوستر در انتخابات مجلس هشتم در معابر به هیچ عنوان قانونی نیست، اما توزیع و چاپ آن از سوی نامزدها بلامانع است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در ابتدا چاپ پوستر را از سوی نامزدهای مجلس هشتم ممنوع کرده بود که شورای نگهبان این ممنوعیت را نپذیرفت و احتمالا با توجه به عدم نصب پوستر در معابر در انتخابات آتی قطع های کوچک از تبلیغات کاغذی را شاهد خواهیم بود.
وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهار نظر مدیر مسؤول یکی از روزنامه ها که رایزنی ها را در تایید صلاحیت های کنونی شورای نگهبان بسیار مهم توصیف کرده بود، گفت: بنده این تعابیر را قبول ندارم حرف ما این است که وقتی کسی می خواهد تصمیمی بگیرد باید اطلاعات خوبی به آن فرد داده شود.
پورمحمدی در پاسخ به خبرنگار دیگری گفت: اینکه برخی تصمیمات در هیئت های اجرایی کافی، دقیق و کامل نبوده را قبول داریم و دلیل اصلی آن را کمبود اطلاعات می دانیم.
وی افزود: در حال حاضر برای جمع آوری اطلاعات بیشتر تلاش کرده ایم و آن را در اختیار شورای نگهبان و هیئت های نظارت قرار داده ایم تا آنها بهتر تصمیم گیری کنند و طبیعی است که تمامی تلاش ها برای اطلاع رسانی بهتر در حال انجام است.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان بتواند تصمیمات دقیقی را در مورد بررسی صلاحیت ها با توجه به اطلاعات زیادی که به آنها داده شده است اتخاذ کند.
پورمحمدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید ضمانت اجرایی منشور اخلاقی در انتخابات مجلس هشتم، چیست؟ اظهار داشت: چون ما یک نظام مردم سالار دینی هستیم اخلاقمان باید در حوزه قوانین سیاسی موجود، ترجمه دقیق و قانونی شود چرا که ما مثل جامعه سکولار نیستیم که قوانین و حوزه سیاست ما با اخلاق مرز داشته باشد.
وزیر کشور با اشاره به کاستی هایی که در حوزه اخلاق انتخاباتی در کشور وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که کاستی های موجود با توجه به توصیه ها، پیش بینی ها و تجاربی که در این مرحله از انتخابات به دست خواهیم آورد برطرف شود تا با لایحه جامعی که قبلا ارائه دادیم متن کاملی را تهیه کرده و همه دست اندرکاران تلاش کنند تا یک نظام انتخاباتی قوی با زیرساخت های اخلاقی را تدوین کنیم.
خبرنگاری از وزیر کشور پرسید: گفته می شود یک نهاد امنیتی از روند بررسی صلاحیت ها و تأثیر آن بر فضای انتخاباتی کشور گزارش تهیه کرده و ابراز نگرانی کرده است . آیا این امر صحت دارد؟
وزیر پاسخ داد: فکر می کنم دایره بررسی صلاحیت ها را باید از دایره سیاسی و امنیتی خارج کنیم .
وی افزود: این میدانی است که افراد واجد صلاحیت باید بر آن وارد شوند و اینکه مناسبات امنیتی - سیاسی چه اقتضا می کند باید در حوزه دیگر بررسی شود.
وی با بیان اینکه اگر وارد حوزه های سیاسی و امنیتی شویم حتما حقوق افرادی ضایع خواهد شد، افزود: با این رویکرد افراد مجبورند خلاف واقع تصمیم بگیرند.
وزیر کشور ادامه داد: فکر می کنم باید درچارچوب آنچه قوانین به ما می گویند و حقوق افراد ایجاب می کند تلاش کنیم، چون مصلحت سیاسی و امنیتی ما در آن است و ما هم بهترین امنیت و فضای سیاسی را در اجرای خوب قانون می دانیم.
پور محمدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا روند تایید صلاحیت ها همچنان ادامه خواهد یافت یا خیر، ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه یابد. زیرا کمک می کند تا انتخاباتی پرشور و رقابتی تر را شاهد باشیم.
وزیر کشور مهمترین آسیب یک نماینده را خروج از مصالح و منافع و واقعیات جامعه دانست و گفت: این امر باعث می شود تا فرد تابع منویات یک گروه خاص و یا دچار درک ضعیف از حقوق اجتماعی شود.
پورمحمدی در پایان مهمترین ویژگی یک نماینده صالح را انجام تعهدات قانونی، شناختن حقوق مردم و نیازهای جامعه خواند دانست و تصریح کرد: یک نماینده صالح باید با دقت وبررسی کامل آنچه را که به نفع مردم است به صورت قانون در آورده و یا آن را به تایید مدیران ارشد کشور برساند و در راه اجرایی شدن آن نظارت کامل داشته باشد
داوطلبان نمایندگی مجلس:تبلیغات تلویزیونی می خواهیم!


برخی از داوطلبان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، از “عزت الله ضرغامی” در حاشیه همایش تبیین منشور اخلاقی انتخابات از رییس سازمان صدا و سیما خواستند که امکان تبلیغات تلویزیونی را به طور عادلانه برای همه نامزدها فراهم کند.به‌گزارش ایرنا، این داوطلبان تاکید کردند که همه نامزدها، امکانات گسترده تبلیغاتی و مالی را در اختیار ندارد و به همین خاطر این به دور از عدالت است که برخی هزینه‌های هنگفتی در انتخابات هزینه کنند اما دیگران حتی پول کافی برای چاپ پوستر نداشته باشند.یکی از این افراد که خود را معلم معرفی کرد گفت: قرار بود وام قرض‌الحسنه‌ای برای تبلیغات انتخاباتی از یکی از صندوق‌ها دریافت کنم اما اکنون به من گفته شده که وام به تعویق افتاده و به همین خاطر من امکان تبلیغات در انتخابات را ندارم.

1 2 3 4 >>
Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net