X
تبلیغات
رایتل
لیست نامزدهای مجلس در مراکز استان ها
فهرست کامل کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم در شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، اصفهان و مشهد اعلام شد.

به گزارش فارس، این اسامی که توسط وزارت کشور منتشر شده است و فهرست نهایی و تائید شده نامزدهای مراکز استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان وخراسان رضوی است، به همراه کد داوطلبی نامزدها بر خروجی این خبرگزاری قرار گرفته است.
اسامی کامل این نامزها به شرح زیر است:

**استان آذربایجان غربی

*تبریز، آذرشهر و اسکو
علی آجودان زاده 56ب345
پرویز آذرم 56الف167
مرتضی آهنگر پروین 56ج247
ایران آهور 56الف145
سید ابراهیم ابراهیمی نائید 56ب134
فرخ اختریار آذر 56ج125
علی النقی ادیبی 56ب267
ابراهیم اسدی 56الف124
حسن اسکندر نژاد 56الف246
محمد رضا اسلامی 56ج235
علیرضا اصغری اردلانی 56ب367
حسنیه اقبال 56الف257
شکور اکبرنژاد 56ب156
یوسف امید 57الف127
رضا امیرناصری 56الف567
یعقوب انتظار قراملکی 57الف125
امین مرتضی انورحقیقی 56الف137
محمد باجی اوغلی 56ج146
مجید باقرپور 56ج136
محمد بدره 56ج147
ناصر برپور 56ج467
یوسف برزگری 57الف134
علی بشارت 56ب256
ایوب بنی نصرت 56الف146
محمدباقر بهشتی 56ج237
مسعود پزشکیان 56ج257
امیر پور محمد کنجه لو 56الف136
سید علی تبریزی 56ب136
جمشید تقیزاده 56الف235
علیرضا جبارزاده 56ب456
اصغر جعفری اندریان 56الف135
رسول جهان آرا 56الف367
جواد جوادزاده 56الف236
رسول جوانعلی اذر 56الف456
علی اکبر چلوارچی اصل 56ب257
سعید حاجی محمد یاری 56ب127
رضی حسن پور سیلاب 56ب124
محمد حسن زاده 56ج157
کریم حسین پورفیضی 56ج134
رسول حسین زاده 56الف457
ناصر حسین زاده 56ج567
سید اکبر حیدرزاده 56ب135
اتابک خجیر 56الف125
حسن خلیلی خسرو شاهی 56الف247
محمد ابراهیم داداشی غله زاری 56ج145
علی رضا دادگر نوبریان 56ب346
روزیتا داور 56ب125
نصرت ذوالقدری کرکج 57الف123
رضا رحمانی 56ب123
محمد رسولی ساعی 56ج234
یعقوب رضانژاد 57الف126
محمد علی رفیع خواه 56ج236
عقیل زارع 56ب247
شکراله زارعیان 56ب147
معصومه سرائی 56ج267
جواد سلطانی مجد 56الف237
علی سیمری 56ب347
منصور شاهی 56ج346
عشرت شایق 56ب246
محمدعلی شریفلو 56ج245
یوسف شمسی 57الف135
کریم شوقی زنگبار 56ج135
علی شیاری 56ب356
محمد حسن شیخ علیا لواسانی 56ج156
یونس شیرمحمدی 57الف145
رسول شیری 56الف467
فاطمه شیری سرند 56ج124
موسی صابر 56ج456
صمد صباغ دهخوارقانی 56ب234
علی صراحی نوبر 56ب357
معصومه طهماسبی اشتلق 56ج345
عبدالصاحب عباییانی 56ب245
قادر عبداله زاده سعداباد 56ج126
عبد الله عزیزی وردین 56ب237
احمد عطامهر 56الف126
زینت عظیمی اندریان 56ب126
عیسی علمی کجاباد 56ج123
احمد علیزاده 56الف127
خداوردی علیزاده 56الف345
صالح علیلو 56ب157
هادی غفاری 57الف147
جعفر فرشباف لامع 56الف234
احمد فرشبافیان نیازمند 56الف134
محمد حسین فرهنگی 56ج167
مهدی قره محمد لو 56ج347
علیرضا کارگر باسمنج 56ب457
سیدعلی کاشی کلهری 56ب145
مهروش کاظمی شیشوان 56ج367
داود کاظمی نسب 56الف347
یوسف کریمی 57الف136
سیدابوالفضل کریمی اذرخضرلو 56ب137
علیرضا کریمی حقی 56ب467
محمدعلی متفکرآزاد 56ج246
مریم محمد زاده 56ج256
حسن محمدی پارام 56الف256
رحیم محمدیان ارپادرسی 56الف357
مهدی مددی 56ج356
میرجواد مرعشی 56ج457
عباس مصطفوی 56ب236
صدیقه مقدم فر 56ب167
ملایی 56ب235
علیرضا منادی سفیدان 56ب567
جواد مهدی پور سردرود 56الف245
بهزاد مهرزاد صدقیانی 56الف156
هادی موسوی 57الف124
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی 56ب146
حسین میرزایی 56الف267
بهیه نامدار 56الف157
یوسف نجفی 57الف137
مهدی نصیرزاده عطار 56ج357
یونس نظیفی چرندابی 57الف146
ابراهیم نمازی 56الف123
داود وکیلی آذر 56الف356
مجید ولی زاده 56ج137
خلیل ولیزاده کامران 56الف346
کامبیز ولیی 56ج127
بابک یعقوبی 56الف147

** استان آذربایجان غربی
*ارومیه

محمد علی آقائی 56الف347
جواد آقازاده عطاری 56الف146
افشین آقاسی طسوجی 56الف126
اسداله اقای لطف عطا 56الف125
راضیه پورحیدر 56الف156
بیت اله جعفری 56الف136
امینه جلیلی آده 56الف134
ابراهیم جهان سپاس 56الف123
جواد جهانگیر زاده 56الف137
یوسف جوانمرد عسگراباد تپه 56ب125
مسعود خسروی 56الف457
شهناز خیری کوسه اباد 56الف237
علیرضا دریائی 56الف257
لطفعلی دژآلود 56الف345
مهران دوستی رضایی 56الف467
سیدسلمان ذاکر 56الف235
محمدرضا رضائی ترکمانی 56الف357
رضا رمضانی 56الف157
جواد سنبلی 56الف145
شمس الدین شمسی 56الف236
محمدرضا علیزاده امامزاده 56الف367
محمد علیزاده حصاری 56الف356
محمدصادق فتح اللهی 56الف456
فرامرز فتح نژاد 56الف267
صادق فرخ زاده ساریجالو 56الف245
نادر قاضی پور 56ب123
آرمان گوهرانی 56الف135
امیر محبعلی قوشچی 56الف127
رضا محبوبی 56الف167
محسن محمدباقرزاده اوچ ایولر 56الف346
رویا محمدزاد حیدرلو 56الف234
یوسف محمدی ورزقانی 56ب126
نظر مشهدی کشتیبان 56ب124
علی ملازاده 56الف247
مهزاد مهرزاد صدقیانی 56الف567
حمید میرجعفری 56الف147
عبد الرحمن نقشین 56الف246
علی نوری 56الف256
ابراهیم وطن پرست 56الف124

** استان اردبیل

*اردبیل، نمین و نیر
محمد آبادی 56الف245
ولی آذروش 56الف345
رشید اسماعیلی مراللو 56الف136
نسرین امن زاده تقی دیزج 56الف257
عسگر جاوید سولا 56الف156
سیامک جدی رحیم بگلو 56الف137
وجیهه حدیدی زاده 56الف267
یحیی خردمند 56الف346
یوسف درویشی کلش 56الف347
علیرضا رحیم زاده گللو 56الف234
مالک رضایی 56الف237
محمد صاحب الزمانی 56الف246
جواد صبورآقچه کندی 56الف125
ذوالفقار صفرزاده گندشمین 56الف134
رحیم صمدی کلخورانی 56الف135
سید مرتضی عاملی کلخوران 56الف146
علی غفاری چنذانق 56الف157
پرویز فرجی 56الف124
غضنفر محبی 56الف235
قاسم محمدی 56الف236
علی مظفری 56الف167
بهبود معصوم زاده 56الف123
سید کاظم موسوی 56الف145
شهریار نصیری 56الف147
محمد نظیری نسب 56الف247
حسن نوعی اقدم 56الف126
مهردادمهرداد وثوقی فرد 56الف256
حسن وفادارینگجه 56الف127

** استان اصفهان
*اصفهان

محمد آذربایجانی 56ج167
سودابه آذری 56ب134
حسین آذین 56الف267
علیرضا آزادگان 56ج123
مجتبی ابوطالبی جوزدانی 56ج146
پرویز احسان زاده 56الف234
احمد احمدلو 56الف125
نیره اخوان بیطرف 57الف126
ابراهیم ادیبی سده 56الف124
محمدحسین استکی 56ج267
مرتضی استکی 56ج345
حسین اسلامی مشکنانی 56الف257
فیروز اصلانی 56ج136
سیدمحمدرضا افشاری 56ب236
علی افشاری 56ب346
علیرضا اقتصاد 56ب567
حمید امینی 56الف357
مصطفی امینی 56ج357
حسنعلی بختیارنصرآبادی 56الف256
حسین علی براتی علویجه 56الف347
مهدی بهرامی 56ج457
اکبر پرورش 56الف145
رضا پورجوهری 56ب123
زهرا پیش گاهی فرد 56ب125
علی تاج الدین 56ب356
ناهید تاج الدین 57الف123
ٍٍٍسید محمود تاج زاده قهی 56الف123
سید احمد جمدی 56ب136
علیرضا جنتیان 56ج124
محمدحسن حبیب الهی نجف آبادی 56ج257
سید محمد خا تون آبا دی 56ب157
اکبر خانی 56الف146
غلامرضا خدری 56ج125
قدرت اله خسروشاهی 56ج137
جلال دانش 56الف245
سیدرسول ذاکر 56ب235
پریسا رضایی 56الف237
مجتبی رفیع زاده اخویان 56ج147
محمدتقی رهبر 56ج256
نفیسه روحانی اصفهانی 57الف125
سید محمد زاده حسینی 56ب167
عادل زادهوش 56ب245
عدنان زادهوش 56ب345
عباس زهیری هاشم ابادی 56ب246
مجتبی سپاهی 56ج145
نصراله سخاوتی لادانی 57الف124
بهرام سعید مهدوی 56الف157
محمد صادق سلطانی رنانی 56ج236
پروین سلیحی 56الف236
محمد حسین سلیمانی پور 56ج234
امیر عباس سنجیده 56الف156
بهمن شاپوری راد 56الف167
میترا شریعت زاده 56ج467
احمد شریعتی کمال ابادی 56الف126
عباس شفیعی 56ب247
محمد کریم شهرزاد 56ج245
عباس شیخ ابومسعودی 56ب256
احمدرضا شیرانی بیدآبادی 56الف135
سید مجید شیرزادی 56ب156
حسین صالح پور چادگانی 56الف345
اسماعیل صمدی دینانی 56الف137
حیدر صنیع زاده 56الف467
سید اسکندر صیدائی گل سفیدی 56ب137
محمد ضیایی 56ج237
محسن عابدی اشکاوندی 56ج156
حسین عابدی مدیسه 56الف346
پرویز عباسی شمس اباد 56الف235
جواد عرب چادگانی 56الف246
غلامرضا عسگری قورتانی 56ج126
غلامرضا عسگری نهجیری 56ج127
سید مرتضی علوی نیا 56ب234
الهام فخاری 56الف147
احمد فقیهی آفارانی 56الف127
حمیدرضا فولادگر 56الف456
محمد قطبی جشوقانی 56ج157
مرتضی کارگر دستجردی 56ج346
علی کاظمی 56ب347
حسن کامران دستجردی 56الف247
علی کردآبادی 56ب357
سعید کریمی 56ب127
اسد الله کیان ارثی 56الف136
احمد مثقالی فروش 56الف134
ناصر مجلسی 56ج567
مصطفی محمودیان مفید 56ج356
علی مختاری گرچگانی 56ب367
فرهاد مزروعی 56ج135
علی مستاجران 56ب456
سید ابوالفضل مصطفوی اصفهانی 56ب135
عباس مقتدای خوراسگانی 56ب257
داود ملکوتی خواه 56الف567
فاطمه ملکوتی خواه 56ج134
محمد نبی منانی 56ج246
حمید میرمجربیان 56الف367
سید حسین میرمحمد صادقی 56ب146
محمد رضا ناصری دولت آبادی 56ج235
عباس نافذ 56ب267
علی نصراصفهانی 56ب457
زهرا نصراللهی 56ب126
رضا نصوحیان 56ب124
سید جمال نعمت الهی 56ب145
سیدمهدی نقوی 56ب237
علی نور بخش 56ب467
مهدی نیک نهاد 56ج456
محمد نیکوفر 56ج247
سید مجتبی هاشمی 56ب147
مرضیه وانونی 56ج347
مصطفی وفایی 56ج367
حیدر یعقوبی 56الف457

** استان خراسان رضوی
*مشهد و کلات

علی آردی 56ج147
جواد آرین منش 56الف167
محمد علی آزادی مود 57الف567
حسین آفریده 56الف345
قاسم آقا محمدی 57الف125
حسین آقاسی زاده 56الف346
احمد آواز 56الف127
حسین ابراهیمی 56الف256
محمود ابراهیمی 57ب145
محمود ابراهیمی 57ب137
محمد کاظم ابراهیمی خرم ابادی 57ب134
محمد علی احمدی 57الف467
سید مجتبی ارادتی 56ب345
محمد ارجمند 57الف237
فاطمه استاد 56ج457
سید رشید اعرابی مقدم 56ب236
مسعود افشار 57ب234
بهرام افشاریان 56الف145
علی اکبری 56ج146
محسن اکبری 57الف147
وحید رضا اکرامی فرد 57ب346
ناصر امیری مقدم 57ب247
حسین امینی 56الف267
امیر انتظاری 56الف136
احسان بختیاری 56الف126
مهدی براتی کاریزنو 57ب245
فرانک بلکامه 56ج467
سید موسی بنی فاطمی خراسانی 56ب357
مسلم بهادری 57ب235
عباس بهزادی مقدم 56ج125
ابوالقاسم بیات 56الف125
علی بیک خراسانی نیا 56ج156
حسن پرسا 56الف245
مجتبی پزشکیان 57الف145
محمود پور خسرو 57ب146
غلامحسن پور مختار 56ج345
علی پیله چیان 56ج157
حسن تعلیم دهنده قوچان عتیق 56الف246
غلامرضا تندیسه 56ج357
حسین توانائی 56الف347
علیرضا تیمچه حریری 56ج256
علی اصغر جعفری 56ج134
قاسم جلائیان نصرآبادی 57الف126
سید ضیاء جلالی 56ب247
محمد ابراهیم جوادیه 57الف235
محمد رضا جواهری 57الف257
مهر انگیز جودی اسفرائینی 57ب246
محمد ابراهیم چوپانیان طوسی 57الف234
محمد تقی حامد موسویان 57الف245
مرتضی حسن پور 57ب147
حسن حسن زاده 56الف247
محمد حسین پور 57الف167
محمد حسین حسین زاده بحرینی 57الف256
سید هادی حسینی 56ب456
سید رضا حسینی راد 56ب245
سید جواد حسینی طباطبایی 56ب147
سید عباس حسینی لائین 56ب256
محمد محسن حمیدی 57ب135
فریبا خاتمی فیروزآبادی 57الف123
جلیل خادم 56الف157
نجمه خدادادی 57ب267
محمد علی خرمی فر 57ب123
غلامرضا خوش سیما 56ج367
فریبا خوش منظر 57الف124
محمد علی خوشدل 57الف456
علیرضا دانشور فرد 56ج257
حمید رضا دررودی 56الف456
غلامحسن دلاور 56ج346
مجتبی دلاور 57الف146
لیلا ده آبادی 57الف135
ابراهیم دهقان لطف آباد 56الف123
احمد دیناری 56الف134
جلال ربانی فر 56الف156
عبدالرضا رحمانی فضلی 56ج126
سعید رضایی النگ 56ب136
کوروش رضایی مهنه 57الف127
جعفر رفیعی 56الف147
محسن رمضان زاده یزدی 57الف156
زهره رنجبر منجیلی 56ب125
علیرضا ریاحی 56ج267
ناهید زرگرانی 57ب256
بابک زواررضا 56الف137
خسرو زینال پور تبریزی 56الف567
محمد حسین ساقی 57الف247
زهره سبحانی 56ب126
زهره سپاهی 56ب127
شهربانو سپاهی 56ج123
مریم سپاهی 57ب156
لیلا سپهری 57الف136
علی سرافراز یزدی 56ج234
محمد سزاوار 57الف356
جواد سلاطین اسلامیه 56الف234
علی شاکری 56ج235
لیلی شاکری 57الف137
نرگس شالچیان رابع 57ب345
علی اکبر شاملی 56ج135
محمد حسن شاهید 57الف246
محمد صادق شریعتی 57الف357
عفت شریعتی کوهبانی 56ج127
حسین شریفی 56الف356
سید هادی شفائی 56ب457
سیده مرضیه شفاپور 56ب467
محمد رضا شکوهی نیا 57الف267
علیرضا شیرازی حسینی دخت 56ج247
غلامحسین صاحبی 56ج356
مصطفی صادق نیا 57ب236
صادق صادقی 56ج124
محمد رضا صادقی منش 57الف345
لیدا صالحی مجرد 57الف134
سید حمید صامدی 56ب235
جعفر صیادشیرازی 56الف146
سید محمد طباطبائی راد 56ب346
محمد هادی عرفان 57ب136
علی عسکری 56ج236
سید رضا عطارزاده حسینی 56ب237
زهره عظیمی 56ب134
محمد عظیمی طرقدری 57الف367
سید حسن علائی 56ب157
جواد علیدوست 56الف235
سید ناصر علیزاده جواهری 56ب367
سید فرشید غزنینی هاشمی 56ب267
محمد غلامی 57ب126
محمد رضا فاکر 57الف346
علی اکبر فرطی ازغندی 56ج136
علی فرهودی 56ج237
فرهاد فروغی شمس 56ج567
معصومه فریدونی 57ب237
حمید فریفته 56الف467
غلامحسین فغانی 56ج347
علی فلاحیان 56ج245
محمد علی فهمیده کار 57ب124
سید علی قادری 56ب257
اعظم قاسمی 56الف135
سید سعید قاسمی 56ب246
سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی 56ب145
محمد قربانی 57ب127
ناهید قربانیان مشهدی 57ب257
جواد کریمی قدوسی 56الف236
سینا کوثری موحد 56ب567
سید محمد جواد کوچک خراسانی 56ب347
حمید رضا کیخای فرزانه 56الف457
محمد علی گریانی 57الف457
سید مهرتاش متولی عنبران 56ب356
سید حسین مجتبوی 56ب234
سید احمد محدث حسینی 56ب137
مژگان محرم 57ب167
ابوالفضل محمدی 56الف124
حسین محمدی 56الف257
یحیی مدنی فرد 57ب347
محسن معاونی 57الف157
مریم ملک 57ب157
حسین منصف 56الف357
رضا مهربان قزلحصار 56ب124
حمزه میر 56الف367
سعید رضا میرزا محمدی 56ب135
علی اکبر نبی زاده 56ج145
ربابه نصرالله زاده 56ب123
محمد رضا نظری 57الف347
علی رضا نوابی مقدم 56ج167
فائزه نوروزی سده 56ج456
جواد نیکدل 56الف237
محمد علی وحدتی بناء 57ب125
محمد ابراهیم وطن دوست مقدم 57الف236
سید جواد وقفی 56ب156

** استان خوزستان
*اهواز
امیر آب آب زاده 56الف134
محمد رضا آقا سلیمان 56ب346
طاهره ابراهیمی میری 56ب135
حسین اسلامی 56الف167
سعید اسمعیلی بهبهانی 56الف246
مجید افخمی 56ب247
سید محمد رضا ال محمد 56الف456
سید عبدالحسین البوشوکه 56الف346
فاخر باوی 56ب235
فریدون بخشی زاده 56ب245
سید فرج پورفرجی 56الف357
سیدمحمدعلی پورموسوی 56ب124
غلامرضا تقوی 56ب234
محمد تقی زاده 56ب257
سید مرتضی جعفرنژاد 56الف467
عبداله جلالی 56ب147
شبیب جویجری 56ب125
محمد صا دق چیت ساز 56ب347
سید سعید حجازی 56الف345
محمد حسین پور 56ب267
سید حسام الدین حسینی 56الف256
سیدشریف حسینی 56الف567
حبیب اله حق بین 56الف157
رحیم حویزه نژاد 56الف237
علی حسین حیدری برجله 56ب157
محمد خا لد یا ن 56ب345
محمدتقی دزفولی زاده 56ب367
اقباله ذاکرحسینی بنذرگی 56الف127
سید محمد صادق رشیدی فرد 56الف457
آذر زمان پور 56الف137
عبدالعزیز ساعدی نیا 56ب145
قربانعلی سعادت نیا 56ب246
سعید سعدی 56الف247
سیدکریم سعیدی 56ب123
اسمعیل سلیمانی نسب 56الف125
حیدر سواری 56الف234
ناجی سواری 56ج124
ناصر سودانی 56ج125
احمد سیاحی 56الف123
طاهر سیاحی 56ب134
فریده شریف نیا 56ب237
رامین شیروی 56الف236
زیبا صالح پور 56الف245
عباس صمدی 56ب136
سید علی طباطبایی 56الف347
محمد طرفاوی 56ب356
عبدالمحمد طرفی مولا 56ب146
جمال عالمی نیسی 56الف156
محمد عساکره 56ب357
عبدالحسین عفت نژاد 56ب137
محمود علی محمدی 56ب457
منوچهر علیرضایی 56ب567
علی عماد 56ب156
سید علی غرابی 56الف356
فرخ فریدیان 56ب236
محمدجعفر فلسفی 56ب456
ناصر قلی پور 56ج126
محسن قمشی 56ب256
منوچهر کردزنگنه 56ج123
امیرحسین کوشش 56الف136
منصور گچی شوشتری 56ب467
صالح لویمی 56ب127
امیر هوشنگ مستجیر 56الف135
علیرضا مشکین فام 56ب167
سید محمد رضا موالی زاده 56الف367
احمد موسوی 56الف124
سید حمید موسوی 56الف257
سید رسول موسوی 56الف267
پرویز میرزائی 56الف147
نیلوفر میکائیلی بارزیلی 56ج127
خیریه نیسی 56الف235
اسمعیل هواسی پور 56الف126
شهره ورشوی 56ب126
پروانه ولوی 56الف146
بیژن یوسفی 56الف145

*آبادان
ناصر اقبالی 56الف267
محسن الکعبی 56الف237
اقبال انصاری 56الف123
حبیب انصاری 56الف134
محمدسعید انصاری 56الف257
محمدحسین بختیاری 56الف256
جاسم پورانصاری 56الف125
علیرضا چهره افروز 56الف234
محمد حلفی زاده فلاحی 56الف245
سیده فرحناز داوری 56الف147
سید حسین دهدشتی 56الف135
عبدالله زارعی 56الف156
جواد سعدون زاده 56الف127
ایرج صفاتی 56الف124
علی عبدالهی ارپناهی 56الف167
سید مجتبی علم الهدا 56الف146
نجف فرزان 56الف345
غلامرضا فیروزی 56الف235
عبدالله کعبی 56الف157
محمد گذاری 56الف247
یونس محمدی 56الف346
محمد سعید محمودی 56الف246
جلیل مختار 56الف126
سید علی موسوی جرف 56الف145
سید حسین موسوی رابطی 56الف136
سید ذهب هاشمیان 56الف137
فریدون یاوراحمدی 56الف236

** استان فارس
*شیراز
داود آموزگار 56ب123
جعفر آی 56الف247
سهیلا ابراهیمی 56ب157
عبدالمجید ابیار 56ب457
اکبر اجرایی 56الف156
طاهره احمدی 56ب346
محسن ارغوان 56ج367
حیدر اسکندرپور 56الف456
عباس اسکندری 56ب347
رضا اسمعیل خانی 56ب127
مسعود اشرف زاده 57الف246
امین رضا افرینی 56الف234
محمد رضا اکبری 57الف135
محمود امیری 57الف235
ابو الفضل انصاری هزار دره 56الف126
رامین بابادائی سامانی 56ب124
محمد باستان 56ج567
امین باقری کراچی 56الف167
ابراهیم بدیعی 56الف123
شهریار برومند 56ب345
عباس بشردوست 56ب356
کرامت بلاغی 56ج256
ناصر بهاری خوب 57الف357
سیما بهبودی 56ب267
فریبرز پرویزی 56ج245
سعید پروین حقیقی 56ب145
علیرضا پژوهش 56ج134
علی پهلوسای 56ج124
سکینه توتونچیان 56ب156
مهرداد توحیدی 57الف345
سعید توکلی 56ب146
رضا ثابت اقدم 56ب134
محمد علی ثابت حاجیونی 57الف145
علیرضا جاوید 56ج135
خدایار جعفری 56الف467
محمد جعفری 57الف124
ابوالفتح جمشیدی مطلق 56الف134
میترا جنتی جهرمی 57الف356
فرهاد جوانمردی 56ج236
رسول حاجی زاده 56ب126
سید نا صرالدین حجت 56ب247
محسن حسانی 56ج356
رحیم حسن زاده 56ب125
احد حسین دوست 56الف135
محمد کاظم حقیقت 57الف156
حیفا حمیدی 56الف457
محسن خادمی 56ج456
عبدالغفار خاضعی 56ب456
محمد خباز شیرازی 57الف126
کاظم خلوصیان 56ج247
محمد علی خورسندیان 57الف146
محسن درخشنده گلپایگان 56ج457
احمد درویشی 56الف136
سید احمد رضا دستغیب 56ب235
سید احمدرضا دستغیب 56ب236
سید مرتضی دستغیب 56ب246
محمد امین ده بزرگی 56ج467
مریم ده بزرگی 57الف236
علی دهقان فارسی 56ج125
بهرام دوکوهکی 56الف237
مریم دیهیم 57الف237
سید حسین ذوالانوار 56ب237
محمد حسین ذوالعدل 57الف125
محمد رحیمی 57الف134
جلال رحیمیان 56الف257
مریم رزم آهنگ 57الف245
ایرج رستمی 56الف235
سعید رستمی 56ب137
مسعود رضائی 57الف247
سید ابراهیم رضوی 56ب167
ابراهیم رنجبر 56الف124
غلامحسین رهبر 56ج137
رحمت روحانی سروستانی 57الف457
محمد هادی روحیان 57الف167
مهدی روزی طلب 57الف267
منصور روستا 57الف257
غلامرضا زارع 56ج146
کریم زارع 56ج345
کرامت الله زارع پناه 56ج257
فرهاد زارع داریونی 56ج235
علی زاهد روزگار 56ج126
ابو طالب زاهدی 56الف127
کرامت اله زندی قشقایی 56ج267
حسین علی ساسانی 56الف356
احمد رضا ستاری 56الف137
غلامحسین ستایشگر 56ج145
علی ستوده 56ج127
غلامرضا سراداری 56ج147
غلام رضا سیاری 56ج136
سید احسان شاه امیریان 56ب234
مسلم شریفی 57الف256
محمد جعفر شعله 57الف123
یوسف شمس 57الف456
نرگس خاتون صباغ 57الف367
مهرزاد صنعتی ابنوی 57الف347
ابراهیم طالب پور 56الف125
فرزانه طالبی 56ج234
احمد رضا طالبی نژاد 56الف145
حمید طالع زاده شیرازی 56الف367
سعید طوسانیان 56ب147
محمد عباس پور 57الف137
جواد عرفان منش 56الف345
سیروس فارسی 56ب256
علی فانی بنادکی 56ب567
پرویز فتاحی 56الف246
فاضل فتوحی آزاد 56ج156
محمد فرشید مهر 57الف147
فرخ فضلی 56ج157
محبوبه فولادفر 56ج346
جعفر قادری 56الف256
محبوبه قاسم زاده 56ج347
عظیم قاسمی 56ب467
فرهاد قاسمی 56ج237
فرزاد قندهاری 56ج167
فضل اله قیصری 56ج246
خلیل کلانتری 56الف567
امیر پیروز کلاهی آذر 56الف157
زهره کلبعلی 56ب136
جهانزیر کوه نبرد خلاری 56الف267
بهنام گرامی نیک 56الف245
محمد خلیل گراهم 57الف127
جواد گرگین 56الف346
سیروس مختار 56ب257
محمد هادی ملازم 57الف234
مهرداد منصوری 57الف346
ارش مهدوی 56الف146
سید عبدالرزاق موسوی 56ب245
محمد رضا نامور منصور ابادی 57الف136
اسد نصیری 56الف147
علی اکبر نصیری 56ج123
بابک نصیری قرقانی 56الف236
محمد مهدی نعمتی 57الف157
حمید رضا نورانی 56الف357
حسن نیلی احمدآبادی 56الف347
زهرا وحید 56ب135
عباس وهابی 56ب357
محسن یزدان پناه 56ج357
عبدالحمید یوسفی 56ب367

** استان قم
*حوزه انتخابیه قم
ژرضا آشتیانی عراقی 56الف167
زهرا آلانی 56الف235
سید محمد ابراهیمی غفار 56الف345
رضا احسن 56الف157
مسلم احمد لو 56ب137
علی احمدی میاندشتی 56الف356
محمد کاظم امینی قمی 56ب134
سید هاشم بطحائی 56الف346
علی بنایی 56الف367
آرش بیگدلی آذری 56الف134
ناصر پرتوی محمود 56ب146
سید علیرضا تکیه 56الف267
محمد صادق جعفری 56ب126
سید اکبر حسینی نژاد 56الف246
سید حمید رضا حسینی هاشمی 56الف247
عبدالحسین حیدری تفرشی کهکی 56الف347
سبحان اله خطی 56الف236
رامین رافضی 56الف156
علی رحمانی نعیم آبادی 56الف456
مهدی رضایی 56ب145
رضا رضایی تبار 56الف234
قاسم روان بخش 56ب124
سعید زارع 56الف237
اسکندر سلیمانی 56الف127
ابوالقاسم عاشوری 56الف124
غلامرضا عاشوری 56الف567
فاطمه عزلتی مقدم لاهیجی 56ب123
محمد عزیزی فر 56ب127
نعمت اله عواطف رستمی 56ب147
علی اکبر فصیحی رامندی 56الف357
محمد سعید قائنی نجفی 56ب125
حسین کریمی 56الف145
حسن کریمی راهجردی 56الف137
ابوالفضل محمدی 56الف123
مرتضی مظفریان 56ب136
جواد مقام دوست 56الف136
محمدرضا مقدادی 56ب135
حیدر مقدس حسین زاده 56الف147
سید ابوالقاسم موسوی زاده 56الف245
سید عباس موسویان 56الف256
علی میرزایی معین آبادی 56الف457
حسین نجابت 56الف146
جعفر نجفی 56الف135
احمد نوروزی 56الف126
سید علی محمد یثربی 56الف257
احمد علی یزدان پناه 56الف125
علی یزدانی 56الف467

**استان هرمزگان
*حوزه انتخابیه بندر عباس ،قشم،حاجی آباد ،ابوموسی وخمیر

محمدصادق افتتاحی 56الف246
زینب امیرزاده 56الف134
عبداله بازیار 56الف145
ارسلان پناهی 56الف123
مهدی جبارزاده شیاده 56الف247
حمزه دادی زاده 56الف126
اصغر درویشی 56الف124
علی دیرباز 56الف156
سید مصطفی ذوالقدر 56الف136
فریبا رضایی 56الف235
غلامعباس زائری 56الف234
علی سلیمانی 56الف157
عزت اله شفیعی 56الف146
بهشته شمسایی 56الف125
علا الدین عزیزی 56الف147
سید اسد اله علوی 56الف135
محمد امین فرج زاده 56الف236
حمید قاسمی 56الف127
علیرضا کامرانی 56الف167
محمد کریمی 56الف245
علیرضا کامرانی 56الف167
محمد کریمی 56الف245

** استان کرمانشاه
*حوزه انتخابیه کرمانشاه
لیلی احمدی 56الف367
تیمور امیری 56الف134
هادی امیری پریان 56ب135
حاتم امیریان 56الف146
محمد بگلری 56الف467
مرتضی بنی بیات 56ب125
پرویز بهرام ابادی 56الف127
میترا بهره مند 56ب134
محسن بیگلری 56الف123
چمشید پرویزی 56الف145
جلال الدین پولکی 56الف135
مظفر چشمه سهرابی 56ب127
بهزاد حاتم زاده 56الف126
سید مصطفی حسینی منش 56الف245
فرزاد خانی 56الف347
زهره رزمی 56الف234
حسن رضایی 56الف157
هوشنگ رهنما متین 56ب137
حجت اله روشنی 56الف156
محمد کرم زنگنه 56ب123
کاظم سلیمی 56ب146
سید احمد سید اقایی 56الف236
فریبا شریفی 56الف356
محمد رضا شعبانی 56الف567
کیومرث شهبازیان 56الف357
سعید رضا شیخی 56الف235
جلال صفری 56الف136
مجید صیدی قمشه 56الف456
برومند فخاری 56الف125
هدایت الله فرهادی 56ب136
حاجیه فکوریان 56الف147
ابوالقاسم قاری 56الف124
صادق قیاسوند 56الف267
جهانگیر کرمی 56الف137
محمد کرمی راد 56ب124
مجید کلهری طاقوسطانی 56الف457
سید عبدالعلی کیمیایی 56الف237
سیدمهدی محجوب کرم بستی 56الف247
غلامرضا محسنی 56الف346
سیدنظر محمدی 56الف256
علی ملکشاهی 56الف345
سیدجلال موسوی 56الف246
هومن نوری 56ب145
حمید هادوى 56الف167
شهناز ولیئی 56الف257
مصطفی یلوه 56ب126

** استان گیلان
*حوزه انتخابیه رشت

علی اصغر آصفی راد 56الف167
سید علی آقازاده دافساری 56الف156
سید علی اصغر اخباری آزاد پسیخانی 56الف147
غلامرضا ارجمندی 56الف237
علیرضا اقدامی معافی 56الف235
محمود پیروی پره ای 56الف357
حسن تامینی لیچایی 56الف137
هاجر تحریری نیک صفت 56ب123
علی محمد جلوه قاضیانی 56الف234
اسماعیل حاجی پور 56الف123
غلامرضا خانکشی پور 56الف245
اسمعیل دادرس 56الف124
محمد رضا ربانی کلشتری 56الف267
غلامرضا رحم دل 56الف246
اکرم رحمانی 56الف127
افشین رحیمی 56الف126
ناهید رحیمی دوسالده 56الف567
کیانوش رفیعی 56الف247
محمد رنجبر چوبه 56الف346
یوسف رهنما مقدم 56ب125
مصطفی زبردست کتک لاهیجانی 56الف367
حبیب ساسانی 56الف135
مهدی سررشته دار ویشکایی 56الف457
وجه الله سیف اللهی 56ب124
رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه 56الف145
محمد ابراهیم ضمیریان 56الف256
محمدعلی علومی طارمسری 56الف347
جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی 56الف134
سارا محمدپور خبازی 56الف146
محمدعلی محمدی ملاسرائی 56الف356
محمد حسین محمدیان شوئیلی 56الف257
حبیب مظاهرى نوربخش 56الف136
مهدی ملکی راد 56الف467
مظفر نامدار طالشانی 56الف456
علی نعیمی 56الف157
اصغر نوذری قاضیانی 56الف125
علیرضا یزدانی کزج 56الف236
محمد رضا یگانه راسته کناری 56الف345

تهران
پس از تجمیع اسامی تعداد داوطلبینی که برای حوزه انتخابیه تهران ثبت نام شده بودند 1403 نفر اعلام شد که در نهایت پس از بررسی صلاحیت این افراد در هیئت های اجرایی ،هیئت های نظارت وشورای نگهبان، 872 نفر جهت برگزیده شدن در روز 24 اسفند به شرح ذیل معرفی شدند که اسامی آنها به همره کد داوطلبی به شرح زیر است:
قدیر علی آب پیکران 78ب347
عماد آب شناس 68ب456
عباس آخوندی 58ب347
عادل آذر 58ب345
ابراهیم آذر پیوند 56الف124
ناهید آ‍ژیر 68ج567
غلامرضا آشوبی 69ب127
مرتضی آقا تهرانی 59ج136
محمد آقا میرزائی 56ج567
علی آقاامینی 68ب145
سید محمد رضا آقامیری 56ب247
سید محمود رضا آقامیری 57ب345
فاطمه آلیا 69ب236
ابوالفضل آهنگر 56الف146
عبدالرضا آهوئی 59ب157
اسماعیل ابارشی 57الف167
حسین ابراهیمی 67الف156
زهری ابراهیمی 78الف367
سمیرامیس ابراهیمی 79الف234
سید نصرالله ابراهیمی 57ب256
شهروز ابراهیمی 58ب137
علیرضا ابراهیمی 67ب347
لیلا ابراهیمی 79ب135
محمد رضا ابراهیمی 57ج235
مصطفی ابراهیمی 67ج123
رضا ابراهیمی حسنی نیاکی 69الف356
حسن ابراهیمی گلشن ابادی 59الف467
محمد ابراهیمیان 56ج467
آرش ابوالحسنی 58الف247
محمودآقا ابوترابی زارچی 59ج134
سعید ابوطالب 79الف123
احمد اتابکی مهر 56الف237
مریم احترامی 59ج247
عبدالرحیم احتیاطی 59ب147
احمد احمدی 56الف245
شاهین احمدی 57ب467
محسن احمدی 79ب246
نورعلی احمدی فالحی 69ج234
علی احمدی میرقائد 59ب357
سید اکبر احمدیان 57ب136
نادر احمدین 68ج345
شهروز اختراعی 58ب145
عباسعلی اختری 59ب134
محمود اختیاری بید هندی 69ج567
علیرضا اخلاصمند منفرد 68ب246
علی رضا ادهمی 67ب356
احمد ادیب 56الف246
حمید ادیب 68الف146
علی اردشیر لاریجانی 59ب367
محسن استادی مقدم 79ب247
سید مصطفی اسدی بزرگی 56ب257
محسن اسدی لاری 79ب256
افشین اسفندیاری 57الف345
علیرضا اسگندری 68ب247
سعید اسلام 79الف136
محمد مهدی اسماعیلی 58ج123
رحیم اسمعلی خلیفه لو 69الف256
نسرین اسمعیل پورمیانجی 69ج136
علی اصغر اسمعیلی 67ب247
مصطفی اسمعیلی 67ج134
علی اشراقی 68ب137
ناصر اشراقی 68ج357
محمد اشرفی اصفهانی 56ج126
محمد ابراهیم اصغرزاده 57ج134
جواد اطاعت 59الف257
زهرا اعیان منش شاد 78الف167
حسین افتخاری 67الف157
لاله افتخاری 79ب127
سیما افسری گرگری 57ب357
وحید اقابیک ایگلی 69ج267
ابوالقاسم اقبالیان 56الف157
نیما اقتدار 69ج237
اقدس اکبرنژاد 57الف347
مصطفی اکبری قمصری 67ج124
سید رضا اکرمی 56ب123
محسن اگاه تهرانی 79ب257
علیمراد الماسی 68ب136
منصور الهی 67ج236
زهره الهیان 78الف347
محمد امجدی 56ج127
رضا امر الهی بیوکی 69الف357
نصرت الله اموزنده 69ج147
امید امیدی 58الف126
اسکندر امیدی نیا 57الف146
علی اکبر امیر اتشانی 68ب236
رضا امیری 69الف367
غلامحسن امیری 69ب123
عباس امیری فر 58ب346
الهام امین زاده 57الف456
امیر امین صارمی 58الف156
نصرالدین امین ورزلی 69ج146
حمیدرضا امینه 68الف236
حمید رضا امینیان ندوشن 68الف267
مجید انصاری 79ب236
مصطفی انصاری 67ج125
ابراهیم انصاریان 56الف136
مریم اوتادی 59ج346
جمشید اوشال 59الف256
میرزاعلی ایت اللهی 68ج245
محمود ایثاری 58ج457
جواد ایران پرست 59الف267
ابراهیم ایزد پناه قهرمانی 56الف125
اصغر ایمانی 57الف235
پرویز ایمانی 59الف126
محمد علی ایمانی 57ج457
پگاه باباخانلو 59الف145
بهزاد بابازاده حبشی 58الف356
عزیزاله بابلی بهمیی 59ب256
محمد جعفر بادام چیان 78ج123
اسدالله بادامچیان 57الف137
مهدی باسمچی 68ج156
حسین باغی 67الف167
غفار باقرزاده 68ب567
اصغر باقری خولنجانی 57الف236
سیاوش باهر 79الف257
محمدرضا باهنر 58ج145
حسن بایرامی 67الف123
داود بحری 69الف125
مسعود بحرینی 59ج367
احمد بخشایش اردستانی 56الف247
مسیح اله بخشی جهرمی 59ج567
فاطمه بداغی 69ب237
سید علی بدری 57ب123
علی برغمدی 59ب456
رضا برنگی 69الف456
احمد برومند 56الف256
حمیدرضا بصیری 68الف346
عبدالرضا بن جواد طالبی 59ب167
پری ناز بنیسی 59الف136
عبد الرحیم بهاروند 59ب146
ابوالحسن بهرامپوری 56الف137
محمد بهروز سعدآباد 56ج134
اردشیر بهمنی 57الف135
فاطمه بیاتی 69ب245
احمد بیدی 56الف257
محمد هادی بیهقی 58ج126
ناهید پاپیان 69ج124
پدرام پارسا 59الف124
زهره پارسا یکتا 78الف356
محمد حسین پاشنه طلا 57ج234
سید فرزاد پاکزاد 56ب145
نسرین پاینده فرد 69ج137
معصومه پرتوی زاده بنام 67ج145
جواد پرستاری 59الف345
بهزاد پرویزی 58الف357
علیرضا پریزاده 67ب357
حسین پودگنجی 67الف234
محمد پوربافرانی 56ج135
عباسعلی پورعلیزاده 59ب135
کوروش پورکمالی انارکی 78ب567
سیامک پیشکاری احمد آبادی 79الف247
سید علیرضا تاج زاده 57ب157
سروش تام 78الف567
رحیم تباری 69الف345
پیمان تبلیغی 59الف146
کرامت اله ترابی زیارتگاهی 78ب367
مهدی ترحمی 67ج357
علی تشکری ابولقاسمی 67ب237
اسمعیل تقوی 57الف234
سید رضا تقوی 56ب357
سید کامل تقوی نژاد 57ب235
عباس تقی پور 58ب356
فاطمه تندگویان 69ب246
مهدیه تهامی 68ج134
محمد رضا توپچی 57ج236
احمد توکلی 56الف467
خدیجه توکلی 68الف457
عزت اله توکلی 59ب246
مجید توکلی 79ب237
علیرضا جابری زاده 68ب256
علیرضا جر’ات 67ب367
فرشته جراحی 78ب135
حمیدرضا جزء معلمی 68الف347
سید عباس جزایری 56ب456
سید مهدی جزایری 57ب247
امیر جعفرپور 58الف134
بهزاد جعفری 58الف367
صفیه جعفری 58ب237
غلامرضا جعفری 69ب134
محمد جعفری 56ج136
محمد کاظم جعفری 57ج567
محمد جعفری تازه جانی 56ج137
میرحیدر جعفری حصارلو 68ج257
یحیی جعفری دوکاه 69ج456
مهدی جعفری طاری 68ج135
رضا جعفری فیروز آباد 69الف457
مهین دخت جعفری نژاد 68ج237
هادی جفایی مناربازاری 69ج256
محمد رضا جلالی 57ج237
مهدی جلالی 67ج367
سهیلا جلودارزاده 79الف237
شهرام جلیل زاده رحمتی 58ب135
فاطمه جمالی 69ب247
ابراهیم جهان گشته 56الف126
اسحاق جهانگیری 57الف136
فرزانه جوادی پور 78ب125
حسن جوانمرد 67الف124
اکبر جوکار 57الف356
میترا جوکار 68ج247
محسن جوینی 79ب267
اسکندر چنکشی 57الف147
محمد رضا چوبینی 57ج245
زهرا چیت ساز 78الف234
مصطفی چیداز 67ج126
پیمان حاتمی 59الف156
حسن حاجی زاده اناری 67الف125
محمد جواد حاجی قاسمی 57ج145
علی حافظی بشر دوست 68ب146
افشین حبیب زاده کلی 57الف267
آرش حبیبی 58الف256
محمدنبی حبیبی 58ج456
نجفقلی حبیبی 69ج126
زهرا بیگم حجازی زاده 78الف345
حسین حداد 67الف235
غلامعلی حداد عادل 69ب234
رامتین حدیقی 69الف157
علی حرمتی 59ب457
شهاب حسابی 58ب126
ابوالفضل حسن بیکی 56الف147
سید رضا حسن زاده طباطبایی 57ب147
شاهرخ حسن زاده گان 57ب457
جواد حسن نیا 59الف346
سید علی اشرف حسنی 56ب134
فریده حسین زاده 78ب235
حسین حسین لقب 68الف125
سید محمد جواد حسینی 57ب237
سید محمود رضا حسینی 56ب256
علیرضا حسینی 67ب456
محمود حسینی 58ج467
منیرالسادات حسینی 67ج345
محمد حسینی اشتیجه 56ج145
سید اسماعیل حسینی امیرکنده 79الف347
سید محمد حسینی منش 56ب167
سید حسین حسینی نژاد 79الف456
روح الله حسینیان 78الف145
زهرا حصاربانی 78الف257
الیاس حضرتی 57الف567
حجت حضرتی 59الف457
سید علی حق شناس کمیاب 56ب126
علی حکیم عطار 59ب467
علی حکیمی راد 59ب567
مهرداد حکیمی لفمجانی 68ج234
حسن حمزه 67الف126
محمد حمزه زاده 56ج146
سعید حمل دار 79الف124
علی عباس حیاتی 67ب346
ابوالحسن حیدری 56الف145
غلامرضا حیدری 69ب135
مهدی حیدری 67ج456
الهام سادات حیدری اصفهانی 57الف457
محسن حیدری گودرزی 56ج125
احمدرضا حیرت پور 57الف126
سید هادی خاتمی 56ب345
شجاع الدین خاتمی 58ب123
عبدالله خاتمی فر 59ب234
امیر رضا خادم ازغدی 58الف137
علاالدین خادم الحسینی 59ب356
علیرضا خادمی 68ب257
ملوک خادمی اشکذری 67ج234
حمید خاکبازان 68الف147
فهیمه خان محمدزاده علمداری 78ب256
شاهپور خانقلی 57ب456
علیرضا خانی نقابادی 67ب457
سودابه خبیری 79الف245
مرتضی خداوردی 59ج137
رضا خرمی 69الف467
مصطفی خلعتبری لیماکی 67ج135
حسن خلیل آبادی 67الف127
عبدالرسول خلیلی 59ب156
زاد علی خلیلی طهماسبی 78الف157
سجاد خلیلی کهنه شهری 78الف467
حسین خلیلیان وایقان 67الف567
راحله خود آموز 69الف156
محمد خوش چهره 56ج147
نیر اعظم خوش خلق سیما 69ج235
محمود خوشنویس 58ج567
کیوان خوشوقتی 79ب125
پروانه خیاط فراهانی 59الف125
مهتاب خیاط فراهانی 67ج356
غلامرضا خیرجو 69ب136
فاطمه خیرخواه 69ب256
علی خیری 68ب147
مرتضی دانشور هشترودی 59ج156
کمال دانشیار 78ب457
امراله داودابادی فراهانی 58الف125
معصومه دبیرزاده 67ج146
معصومه دربهانی 67ج147
اختر درخشنده 57الف134
احمد درهوشت 56الف267
سید محمود دعائی 57ب346
سید ابوالفتح دعوتی 57ب134
امیرحسین دکتران 58الف234
حسین دلاور 67الف236
محمد دهقان نصیری 56ج156
محسن دهقاندار 79ب345
امیر علی دولتشاهی 58الف157
محمد رضا ذرتی پور 57ج246
سید کمال ذوالفقاری اجلال منش 56ب147
سید ابوالقاسم رئوفیان 57ب135
منوچهر راد 67ج256
سید علیرضا رازقی 56ب137
رحیم رازقی وند 69الف257
محمدعلی رامین 58ج347
محمد رضا راه چمنی 57ج247
امیرحسین ربیعی طری 58الف145
محمدعلی رجائی نیا 58ج267
عزت رجبی 59ب237
منیره سادات رحمان زاده 67ج346
فرزانه رحمانی اقدم 78ب126
رجبعلی رحمتی گرکانی 69الف236
اعظم رحیمی 57الف247
طاهره رحیمی 58ب246
علیرضا رحیمی 68ب267
امیرمسعود رزاقی عمیدی گلپایگانی 58الف236
حمید رسائی 68الف156
ناصر رستم افشار 68ج367
علی رستمیان 67ب245
مهدی رسول پناه 67ج457
علی رسول زاده فرساد 68ب156
حسین رشادتچو 67الف237
محسن رضائی 79ب346
مهدی رضائی 67ج467
بهرام رضائی پیشروی 58الف346
غلامحسین رضائی گرکانی 69ب124
حسین رضائیان 67الف245
حسین رضاخواه 68الف126
طاهره رضازاده شیراز 58ب247
حسین رضانیا 67الف246
علی اکبر رضایی 67ب256
امیدوار رضایی میرقائد 58الف127
معصومه رضایی نظری 67ج156
ایت اله رضایی نودهی 58الف237
غلامرضا رضوانی گیل کلائی 69ب137
سید حمید رضوی زاده 79الف467
سید محسن رضوی نژاد 56ب157
وحید رفائی 69ج345
مهران رفیعی کلهرودی 68ج157
ثریا رمزی پور 59الف167
علیرضا رمضانی 68ب367
حسین رمضانی خردمردی 68الف136
کبری رمضانی رباط ترکی 78ب356
فرامرز رمضانی گیوی 69ب367
مجتبی رنجبر 79ب147
جاوید رنجبر فرد شیرازی 59الف235
فاطمه رهبر 69ب257
فرهاد رهبر 78ب147
شاپور رهنمائی ذکاوت 57ب367
احمد رضا روح الله زاد صومعه سرایی 57الف123
ابراهیم روح بخش 56الف127
سید ابو طالب روحانی 56الف123
محمد روحانی 56ج157
داریوش روحانیان رشت آبادی 69الف123
زهره الزهرا روحی پور 78الف357
رضا روستا آزاد 69الف567
محسن روشن پژوه 79ب347
احمد روشنفکر راد 56الف345
محسن روضه ای 79ب356
حسین رویوران 67الف247
سید علی ریاض 56ب127
سعید زارع 79الف125
مهدی زارع ابراهیم آبادی 67ج567
علی زارع رئیس آبادی 67ب123
علی زارع فکری توچائی 67ب124
علی اصغر زارعی 68ب235
قادر زارعی کنچوبه 78ب267
علیرضا زاکانی 67ب467
عباسعلی زالی 59ب136
کلام الله زاهدوندییلان جق 78ب456
حمید زاهدی 68الف247
سید حسن زاهدی حقیقی گیلانی 79الف357
زهرای مرضیه زجاجی 78الف346
محسن زرکوب 67ب125
داریوش زرگری مرتدی 69الف124
لیلا سادات زعفرانچی 79ب137
محمد زمانی نیسیانی 56ج167
مصطفی زندی 67ج136
جلال ساجدی سابق 59الف245
غلامرضا ساداتی 69ب145
لیلا ساریخانی قلعه باباخانی 79ب136
ملک مسعود سالاری 67ج167
زهرا سبحانی 78الف267
احمد سبزعلی 56الف346
بی بی زری سبط الشیخ 59الف123
رحمت اله ستوده 69الف246
سید حیدر سجادی 57ب146
سید عباس سجادی 56ب125
سید کمال سجادی 56ب156
حمید سجادی هزاوه 79الف567
محسن سرجوفیان 79ب357
محمدرضا سرشار 58ج146
جمشید سرورامینی 78ج124
پرویز سروری 59الف127
عباس سروری 58ب357
سعید سروش زاده 79الف137
مریم سعدی نام 59ج347
رضا سعیدی 78الف123
محمد سعید سعیدی 57ج456
اعظم سقطی 57الف256
نسرین سلطان خواه حقیفی 69ج145
ایرج سلطانی 58الف245
شکور سلطانی 58ب125
عباس سلطانی 58ب367
ابوالقاسم سلطانی راد 56الف167
مسعود سلطانی فر 59ج456
هادی سلطانی محمدی 69ج245
محمدرضا سلمانی 58ج147
نا د ر سلیما نی 68ج267
آذر سلیمانی 58الف246
زهرا سلیمانی 78الف235
فرزاد سلیمانی 69ب567
محمدمهدی سلیمانی 58ج367
یعقوب سلیمانی برایجانی 69ج457
ربابه سلیمانی دیزیچه 69الف235
معصومه سلیمی 67ج157
نادر سمندری 68ج346
محمد رضا سمواتی 57ج256
ابوالقاسم سمیعی 56الف234
دوست محمد سمیعی پاقلعه 69الف147
اصغر سهیلی 57الف245
عصمت سوادی 59ب257
عزیزالله سوری 59ب247
علی اکبر سیبویه 67ب257
سید علینقی سید خاموشی 56ب567
سید مرتضی سید صالحی 57ب125
علی سیدصادق شمیرانی 67ب126
امیر سیدی راهجردی 58الف135
مرتضی سیف الهی 59ج145
توحید سیفی 59الف157
محمدحسین سیفی 58ج137
فا طمه شا یق 69ب235
سکینه شاکر اردکانی 79الف156
عباس شاکری داریان 58ب456
سید محمود شاه چراغی 56ب246
قاسم شاه علی 78ب345
علیرضا شاه محمدی 68ب345
حسین شاهدی 67الف256
محمد حسین شبانی کوزه کنان 57ج157
سید علیرضا شجاعی 56ب467
حسن شجاعی کیاسری 79الف367
احمد شریعتمدار 56الف347
بدرالدین شریعتی 58الف257
جواد شریفی 59الف347
محمد شریفی مقدم 57ج123
مهدی شرین بک 68ج123
رامین شفیانی 69الف234
عین اله شفیعی 68ب467
ابوالفضل شکوری 69الف267
رحیم شکوری 56الف156
فریدون شمس 78ب245
شورانگیز شمس شمس اباد فراهانی 58ب156
دلاور شهباززاده 69الف146
شراره شهبازی 58ب124
فرشته شهرابی فراهانی 78ب136
علیرضا شهسواری 67ب567
ناصر شهیدی زندی 68ج456
حسین علی شورابی 68الف137
حسین شیخ الاسلام 68الف123
مرجان شیخ الاسلامی آل آقا 59ج237
مهدی شیخ زاده مرند 68ج136
کیو مرث شیخی 79ب124
عظیم شیر دلی 59ب267
منیژه شیرزادی قزوینی 67ج347
تورج صا لحی الاشتی 78ج125
نیره صابر 69ج236
محمود صابر همیشگی 59ج123
ابراهیم صابری 56الف134
محمدرضا صابری خوجینی 58ج157
پریوش صادقی 59الف137
داود صادقی 69الف126
سعید صادقی 79الف145
صفر صادقی 58ب236
مریم صادقی 59ج356
همایون صادقی 69ج257
احسان صادقی شهرکی 56الف236
علی صارمیان 67ب127
ولی الله صالحی 69ج356
محمد ابراهیم صالحی زاده 57ج126
نور محمد صبری 69ج167
بهزاد صبوری 58الف456
محمود صداقت تلگرو 59ج124
داود صداقت موحد 69الف127
سید شهاب الدین صدر 56ب124
سید محمد صدر 56ب234
علیرضا صدری 68ب123
محمد حسن صدیقی گیلانی 57ج147
طیبه صفائی 58ب257
رامین صفائیان بادی 69الف167
حسین صفرخا نی 67الف257
محمد رضا صفرزاده 57ج357
فرمان صفری 78ب146
سید قهرمان صفوی 56ب146
محمد صفی خانی 56ج234
مینا صفی خانی 68ج246
سید محمد صفی زاده 56ب235
حمید صمدی 68الف157
علیرضا صمدی راد 68ب346
فرزانه صمدی نوری 78ب127
داود صمیع 69الف134
مهدی ضیاء بشرحق 68ج137
نادرقلی طالب زاده اردوبادی 68ج356
زهرا طالب لو 78الف236
منوچهر طاهرخانی 67ج257
علی رضا طاهرنژاد 68ب237
احمد طاهری 56الف356
محمد طاهری 56ج235
محمد تقی طاهری 57ج136
مجتبی طاهری عطار 79ب156
عفت السادات طحامی 59ب346
کورش طحانی 78ب467
فرهاد طراح زادگان 78ب156
رضا طلائی نیک 78الف124
الهه طلاچیان 57الف467
خداداد طوفانیان 68الف357
مجید طیران 79ب234
مهرداد ظهیری ابیانه 68ج235
محمد رضا عارف 57ج257
اکبر عاطفی کلاشمی 57الف357
محمد تقی عاقبت رفعت 57ج137
حسین عباس نژاد ریابی 67الف267
عباسعلی عباسپور 59ب137
علی عباسپور طهرانی فرد 67ب246
رسول عباسی 69الف347
فاطمه عباسی 69ب267
مهرانگیز عباسی 68ج167
داود عباسی کارجگان 69الف135
حسین عباسی مقدم 68الف127
سیاوش عبدالهی 79الف267
محمد رضا عبدالی 57ج267
رضا عبدی 78الف125
محمد کاظم عبدی فرد 57ج467
سید حبیب عجایبی 57ب267
محمد حسین عدالت اذری 57ج167
حمیدرضا عربستانی 68الف237
مریم عربی 59ج256
مهدی عربی 68ج145
امیرحسین عرشی زاده 58الف235
وهاب عزیزی 69ج367
مجتبی عسکرزاده 79ب145
سعید عسگری 79الف146
محسن عسگری 79ب367
محمدابراهیم عسگری پور 58ج127
هادی حامد عطار کاشانی 69ج247
امیرحسن عظیمی 58الف167
مرتضی عظیمی 59ج157
رحمن عظیمی شهرابی 69الف247
ام الفخر علامه 58الف124
رویا علایی 78الف156
حسین علم باز 68الف134
سید محمد حسن علوی حسینی 57ب245
حسین علوی راد 67الف345
عباسعلی علی دوست 59ب145
محمدرضا علی نژاد 58ج167
سعید علی‌حسینی 79الف147
رحمان علیان لـله مرزی 69الف237
خلیل اله علیخانی 68الف467
محمد علیخانی 56ج236
مجید علیزادة 79ب245
علی عموئی اردکانی 68ب157
احمد عمیدی 56الف357
ژیلا غزنوی گیوی 78الف457
امیرحسین غفاری 58الف146
مریم غفاری جاهد 59ج357
منصور غفوری 67ج237
سید سعید غفوری سبزواری 56ب367
حسن غفوری فرد 67الف147
شهلا غلامی 58ب146
محمدحسن غنی پور 58ج135
محمد فاطمیان 56ج237
محسن فتاحیان 79ب456
علی فتح الله زاده خوئی 67ب134
محمد جواد فتحی 57ج146
مهدی فتحی 68ج124
حمیدرضا فتحی ناز 68الف246
سید اصغر فتوحی اونجی 57ب257
فرامرز فتوره جیان 69ب456
ناصر فخاری 68ج457
حسین فدائی آشیانی 67الف346
محمد ابراهیم فرامرزی رجب پور 57ج127
ابراهیم فراهانی 56الف135
فاطمه فراهانی 69ب345
مرتضی فرج اله لواسانی 59ج236
محسن فرجی 79ب457
میثم فرجی 68ج256
عزت فرحزادی 59ب245
محسن فرخ مهر 79ب467
شهاب الدین فرزاد 58ب134
احمدرضا فرزین 57الف127
غلامرضا فرسم گر 69ب146
فرامرز فروتن 69ب457
لطف الله فروزنده دهکردی 79ب134
فرزاد فروغی شمس 78ب123
حسین فریدونی ممان 67الف347
کبری فشندی 78ب357
حسن فضیلت خواه 67الف135
امین فغفوری آذر 58الف147
مهدی فکری 68ج125
ناهید فهیمی رضایی 69ج123
احمد فیاض بخش 56الف567
نفیسه فیاض بخش 69ج157
عمادالدین فیاضی 68ب457
داود قادری 69الف136
محمدحسن قادری 58ج136
همایون قارنی 67ج235
رضا قاسمی 78الف126
مریم قاسمی 59ج257
علی قاسمی منفرد راد 67ب135
خداداد قبادی 68الف367
حمید قدیانی 68الف167
محمد قدیر 56ج245
عقیل قدیم 59ب347
منصور قدیمی 67ج245
ولی اله قدیمی 69ج357
عباس قراگوزلو 58ب457
عباس قربانعلی بیک 58ب467
غلامرضا قربانی مقدم 69ب147
احمد قریب (گرکانی) 56الف367
غلامحسین قلیچ خانی 69ب125
رحمت قلیمرادی اسفند اباد 69الف245
سید مهدی قمصری 56ب267
محمد قمی 56ج246
شهرام قنبری سیردانی 58ب136
فرزین قنواتی 78ب134
حمد اله قهرمانی فرد 68الف145
کیومرث قهرمانی کوره 79ب126
حمید رضا کاتوزیان 68الف235
پرویز کاظمی 59الف134
حسن کاظمی 67الف136
سید علی اکبر کاظمی 56ب135
مریم کاظمی زاده قمی 59ج267
زهرا کاظمی قهی 78الف237
سعید کاظمی نسب 79الف126
حبیب اله کامرانی 59الف367
احمد کامیار 56الف456
شبنم کاویانی انزجانی 57ب567
محمدرضا کبورانی 58ج234
زینب کدخدا 78الف456
روح انگیز کرامی 78الف147
محمد کرباسچی 57ج124
فیروزه کربلائی محمدرضا لالانی 78ب257
محمد کربلایی اسماعیل 56ج247
مرضیه کربولیان 59ج245
حمید رضا کرمپور 68الف345
سعید کرمی 79الف135
فاطمه کروبی 69ب346
مسعود کریم پور نطنزی 59ج457
اقا جواد کریمی 57الف346
بیژن کریمی 58الف467
فریده کریمی 78ب236
نرگس کریمی 69ج134
جابر کریمی جشنی 59الف234
فرشید کریمی درویی 78ب145
محمدعلی کریمی علوی 58ج345
محمد کفاش نیری 56ج256
محمد اسماعیل کفایتی 57ج135
پرویز کلهر 59الف135
منوچهر کلوندی 67ج267
حسن کمالی 67الف137
شهلا کمانی 58ب147
عباس کمرئی 58ب567
حسین کنعانی مقدم 68الف135
اسماعیل کوثری 57الف156
مهدی کوچک زاده 68ج146
مختار کوه افشاری 59ج135
علیرضا کوهستان نجفی 68ب124
محمد کیائی 56ج257
صدیقه کیابی قمی 58ب235
غلامعباس کیانی 69ب167
زهرا کیانی فرد 78الف245
حسین کیخائی 67الف356
ناصر کیخائی 68ج467
علی کیهانیان 68ب167
پیمانه کیوانپور 59الف147
اسماعیل گرامی مقدم 57الف157
زهرا گرجستانی 78الف246
محمد رضا گرجستانی 57ج345
محمدرضا گروسی 58ج235
سیامک گل سرخ رضا ییه 79الف256
طیبه گلپایگانی 58ب267
علیرضا گلدامن 68ب125
نجمه گودرزی 69ج127
سید محمد لاجوردی 57ب236
طاهره لامعی 58ب256
مرتضی لشگری 59ج167
عباس لشنی 59ب127
صمد علی لکی زاده 58ب245
محمد مایلی کهن 57ج125
محمد رضا مجمع 57ج346
عبدالله مجیدی 59ب235
علی رضا محجوب 67ب345
محمد محلوجی 56ج267
عباس محمد باقری 59ب123
علی محمد پور 67ب136
سهیل محمد شفیعی 79الف236
مجید محمدپور 79ب235
عباس محمدتقی صراف 59ب124
محمدرضا محمدخانی 58ج256
جعفر محمدی 59الف236
زهرا محمدی 78الف247
علی محمدی 67ب137
کوروش محمدی 79ب123
محمد محمدی 56ج345
نفیسه محمدی 69ج156
سید جواد محمدی اذر 56ب347
رضا محمدی نیک 78الف127
علی محمود زاده 67ب145
نجف محمودی 69ج125
وحید محمودی 69ج346
فریبا محوری نیکجه 78ب167
علی مختار ساسانی 67ب146
سوره مدبری بجندی 79الف246
احمد مرادی 78ج126
فرزاد مرادی 78ب124
مرتضی مرادی صلوات 59ج234
ابوالفضل مرادیان 56الف235
بهجت السادات مرتضوی 58الف345
سید فرزاد مرتضوی 57ب234
زهرا مرزبان 78الف256
محمدمهدی مرزبانی 58ج356
سید علیرضا مرندی 56ب136
محمد رضا مرندی 57ج347
فرهاد مرندی علمداری 78ب157
نادر مروتی 68ج347
محسن مزرعی فراهانی 79ب567
یوسف مزیور رحمانی 69ج467
رضا مستوری 78الف134
مهدی مسجدی 68ج126
صدیفه مسعودیان 58ب234
جواد مسگری سوهانی 59الف357
عظیم مسلم زاده 59ب345
مهدی مسیب زاده 68ج127
مجتبی مشرف جوادی 79ب157
فریبا مشهدی 78ب234
روح الله مصباح مهر 78الف146
غلامرضا مصباحی مقدم 69ب156
محمد رضا مصطفائی 57ج356
محمد مهدی مصطفایی 58ج124
داود مطلبی گلعذانی 69الف137
علی مطهری 67ب147
منصور مطیع 67ج246
رضا مظاهری 78الف135
محمد مهدی مظاهری تهرانی 58ج125
حسین مظفر 67الف357
عباس مظفر 59ب125
عبدالله مظفری 59ب236
رضا معافی 78الف136
محمد معتمد رضائی 56ج346
مهنوش معتمدی آذری 68ج236
مهدی معدنچی زاج 68ج147
هادی معزالدینی 69ج246
علیرضا معصوم پور 68ب126
عباس معصوم زاده 59ب126
سعید معید فر 79الف127
علی معینی بادی 67ب156
وحید رضا معینیان 69ج347
محمدرضا مقدم 58ج236
جلال الدین مقصودی 59الف247
فاطمه مکاریچیان 69ب347
محمدرضا ملاصالحی 58ج237
احمد صالح ملک محمدی 57الف125
اسداله ملکوتی 57الف145
بهنام ملکی 58الف457
فاطمه ملکی 69ب356
مجتبی ملکی 79ب146
محمد مهدی ملکی 58ج357
علیرضا ملکی نظری 68ب347
مریم ممتاز بخش 59ج345
علی رضا مناجاتی کاشانی 68ب245
علی مناف زاده 67ب157
رسول منتجب نیا 69الف346
علیرضا منتظری 68ب356
علی منصوبی 67ب167
سکینه منصوری 79الف157
غلامرضا مهدیزاده 69ب157
حسین مهر ابادی ارانی 67الف367
حبیب اله مهرجو 59الف456
مرتضی مهری 59ج146
قاسم مهری مهویزانی 78ب346
محسن مهساء 56ج123
محمود موحدی 59ج125
اعظم موخواه 57الف257
محمود موسائی سنجره یی 59ج126
سید حسین موسوی 79الف457
فرشته موسوی 78ب137
فضل االله موسوی 78ب247
شهاب الدین موسوی اشکوری 58ب127
سید ابوالفضل موسوی پوران 79الف346
سید جلیل موسوی سراجاری 79الف356
سید علیرضا موسوی شیرازی 57ب167
سید محمد رضا موسوی نژاد 56ب237
سید حسن موسویان خطیر 56ب356
غلامحسین موقتیان 69ب126
امیر احمد مومنی ها 58الف136
حسین مومنی ها 67الف456
سید عباس میر خلیلی 57ب156
سید مسعود میر صانع 57ب356
سید حسین میر لوحی 57ب145
حسین میر محمد صادقی 67الف457
سید محمد میر محمدی 56ب236
داود میراحمدی خاکی 69الف145
سید مرتضی میرجعفری 57ب347
سید محمود میرداماد اصفهانی 57ب124
علی میرزائی 67ب234
اکرم میرزایی 57الف367
سید محمد رضا میرمؤید 78ج127
فاطمه السادات میرمسیب 69ب357
سیده شهربانو میرمشتاقی 57ب127
سید علی میرهادی 56ب457
علیرضا میریوسفی اول 68ب357
فرحناز مینائی پور 69ب467
محمدرضا ناجی راد 58ج245
الیاس نادران 58الف123
سهراب نادری 79الف235
محمد نادری 56ج347
مصطفی ناصحی 67ج127
حسن ناطق 67الف145
خدیجه ناطق 68الف456
برومند نامداری 58الف267
محمد نبوتی 56ج356
احمد نجفی 56الف457
اصغر نریمانی زمان ابادی 57الف246
علیرضا نژادصاحبی 68ب127
سعید نصرالهی 79الف134
حمید نصیری 68الف256
محمد حسن نصیری کاشانی 57ج156
داریوش نظری 68الف567
محمدعلی نظری مهر 58ج346
حمید نعمتی 68الف257
فریده نفیسی 78ب246
امیر سعید نقی زاده سهی 78ج134
علی نمکی 68ب234
محمد نهانی 56ج357
سید ابوالحسن نواب 79الف345
بیژن نوباوه وطن 58الف567
محمد رضا نورالهی 57ج367
مجتبی نوراهان 79ب167
حمید نوروزی 68الف234
محمود نوروزیان 59ج127
علیرضا نوری 68ب134
سید ناصر الدین نوری زاده 57ب126
علی نوریان 67ب235
محمدجواد نیک فر 58ج134
جعفر نیکجو 59الف237
سید جلال نیکوئی نهالی 56ب346
شیدا نیکوروین 58ب157
علی هادیان 67ب236
سید محمد صادق هاشمی 56ب245
محمد هاشمی 56ج367
منصوره السادات هاشمی 67ج247
سید امیر هاشمی عربی 57ب137
حسن هاشمی یگانه 67الف146
حسین هدیه لو 67الف467
مسعود هرورانی 59ج467
جلال همائی 59الف246
محمدرضا واعظی 58ج246
رضا وحید 78الف137
مرضیه وحید دستجردی 59ج246
محمدرضا وزوائی 58ج247
جواد وعیدی 59الف356
محسن وفامهر 56ج124
مرتضی وفایی قرد 59ج235
علیرضا وقاری سلطان ابادی 68ب135
صادق وکیل پور 58ب167
بهروز ولایتی 58الف347
احمد رضا یاری 57الف124
محمد یاریان 56ج456
مرتضی یافتیان 59ج147
مظاهر یاوری 67ج137
علی اکبر یزدان فر 67ب267
حمیدرضا یزدانی 68الف245
نرگس خاتون یکتای شهرستانی 69ج135
خالق یوسف پور 68الف356
محمد یوسفی 56ج457
Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net